Ministerstwo Skarbu Państwa RYNEK HURTOWY CATALYST - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

RYNEK HURTOWY CATALYST

Prowadzony od 30.09.2009 r. przez BondSpot BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) Instytucja powstała w 1996 r., prowadząca, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), rynek regulowany, alternatywny system obrotu oraz inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. S.A. w ramach rynku Catalyst Catalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. zorganizowany rynek handlu hurtowego dłużnymi instrumentami finansowymi w Polsce, w tym obligacjami skarbowymi, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.

BondSpot S.A. prowadzi rynek hurtowy Catalyst w formie Rynku Regulowanego (RR BS) oraz Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO BS). Na rynku hurtowym próg dopuszczenia emisji wynosi 5 000 000 zł wg ceny nominalnej, a instrumenty notowane są w systemie notowań ciągłych. Na rynku hurtowym minimalna wartość instrumentów finansowych w zleceniu liczona według ceny nominalnej została określona na 100 000 zł (na rynku detalicznym wartością minimalną jest 1 obligacja).

W przeciwieństwie do rynku detalicznego Catalyst, na rynku hurtowym istnieje możliwość zawierania transakcji negocjowanych, a wahania kursu instrumentu dłużnego są nieograniczone. Wszystkie transakcje zawierane na rynku hurtowym Catalyst są rozliczane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Rynek hurtowy Catalyst Rynek hurtowy Catalyst Prowadzony od 30.09.2009 r. przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst zorganizowany rynek handlu hurtowego dłużnymi instrumentami finansowymi w Polsce, w tym obligacjami skarbowymi, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. funkcjonuje na podstawie Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego oraz Szczegółowych Zasad Obrotu na Regulowanym Rynku Pozagiełdowym w przypadku RR BS oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot w przypadku ASO BS.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry