Ministerstwo Skarbu Państwa PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Samodzielny, samorządny i samofinansujący się przedsiębiorca posiadający osobowość prawną, tworzony przez organ założycielski, którym mogą być naczelne lub centralne organy administracji państwowej, Narodowy Bank Polski, banki państwowe lub w uzasadnionych przypadkach inny organ państwowy. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego określa jego nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania. Strukturę organizacyjną oraz kluczowe sprawy przedsiębiorstwa państwowego reguluje Statut uchwalony przez ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo państwowe podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą dokonania tego wpisu uzyskuje osobowość prawną. Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu. Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników, rada pracownicza oraz dyrektor przedsiębiorstwa. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym sprawuje organ założycielski, który dokonuje kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa oraz pracy dyrektora.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry