Ministerstwo Skarbu Państwa PAPIERY WARTOŚCIOWE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Dokumenty, które powstają w drodze emisji, będące prawem majątkowym, stwierdzające uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub uprawnienia wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Do papierów wartościowych zaliczamy np.:

  • akcje,
  • prawa poboru,
  • prawa do akcji,
  • warranty subskrypcyjne,
  • kwity depozytowe,
  • obligacje,
  • listy zastawne,
  • certyfikaty inwestycyjne
  • oraz inne zbywalne papiery wartościowe i prawa majątkowe. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry