Ministerstwo Skarbu Państwa LISTA ALERTÓW - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

LISTA ALERTÓW

Segment rynku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Lista Alertów została wprowadzona decyzją Zarządu GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w 2008 r. Skład Listy Alertów podawany jest do publicznej wiadomości i znajduje się na stronie internetowej GPW. Obecnie (stan na koniec marca 2014 r.) do Listy Alertów kwalifikowane są akcje spółek notowanych na rynku regulowanym, których średni kurs jest niższy niż 50 gr (począwszy od ostatniej kwalifikacji okresowej w 2014 roku do Listy Alertów zaliczane będą akcje wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym, których średni kurs będzie niższy niż 1 zł).

Na potrzeby weryfikacji okresowej średni kurs akcji danej spółki liczony jest jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych. Weryfikacja okresowa spółek pod kątem Listy Alertów odbywa się na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Spółki, których akcje zostały podczas weryfikacji okresowej zakwalifikowane do Listy Alertów są oznaczane w sposób szczególny, a ich akcje przenoszone są do systemu notowań jednolitych.

Kursy akcji tych spółek nie są uwzględniane przy ustalaniu indeksów giełdowych. Akcje spółek z Listy Alertów nie mogą być również przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry