Ministerstwo Skarbu Państwa KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (KNF) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (KNF)

Państwowa instytucja sprawująca nadzór nad polskim rynkiem finansowym.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Komisja sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

W zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym KNF Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Państwowa instytucja sprawująca nadzór nad polskim rynkiem finansowym. m.in. wydaje zezwolenia na wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i na prowadzenie działalności maklerskiej, licencjonuje maklerów i doradców inwestycyjnych, a także kontroluje działalność funduszy inwestycyjnych.

KNF podejmuje także szereg działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego. Wiedza i informacja mają bowiem znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne podejmowane przez inwestorów.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry