Ministerstwo Skarbu Państwa KAPITAŁ ZAPASOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

KAPITAŁ ZAPASOWY

Fundusze, będące obligatoryjnym składnikiem kapitału własnego, gromadzone w spółce w celu pokrycia ewentualnych strat.

Stanowi on rezerwę finansową zapewniającą spółce stabilizację działalności. Każda spółka akcyjna powinna przeznaczać 8% czystego zysku za dany rok obrotowy aż do momentu, gdy wielkość zgromadzonych w ten sposób środków osiągnie co najmniej jedną trzecią wielkości kapitału zakładowego. Oprócz tego kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. zapasowy w spółce akcyjnej może pochodzić z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji oraz z dopłat akcjonariuszy dokonanych w zamian za przyznanie im szczególnych uprawnień (np. akcje uprzywilejowane, uprawnienia osobiste itp.).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry