Ministerstwo Skarbu Państwa INSTRUMENT FINANSOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

INSTRUMENT FINANSOWY

Określa zobowiązania finansowe jednej strony wobec drugiej. Mogą one oznaczać dług (gdy jedna strona jest winna coś drugiej stronie, jak to się dzieje w przypadku obligacji) lub własność (posiadanie części spółki i praw z tym związanych, jak jest to w przypadku akcji).

W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi:

  • tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • opcje,
  • kontrakty terminowe,
  • swapy,
  • umowy forward na stopę procentową,
  • określone instrumenty pochodne.
  • inne określone instrumenty wyliczone enumeratywnie w ww. ustawie.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry