Ministerstwo Skarbu Państwa INWESTYCJA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

INWESTYCJA

1. Wydatki osób fizycznych lub prawnych na zakup aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. nabywanych w celu osiągania korzyści ekonomicznych (np. w wyniku przyrostu wartości tych aktywów w określonym czasie) bądź dzięki przychodom z tych aktywów (odsetki, dywidendy, czynsze itp.). W tym znaczeniu mówimy o inwestycji, gdy na przykład kupujemy akcje na giełdzie papierów wartościowych lub zakupujemy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Innymi słowy, inwestując, przeznaczamy pewną część posiadanych przez nas środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości mogą nam przynieść zysk. Inwestycje te mają duże znaczenie dla sytuacji finansowej osób i firm, oznaczają bowiem możliwość powiększenia majątku. Inwestycje są też koniecznością, jeśli chcemy efektywnie zarządzać domowym budżetem. Kiedy nasze wolne środki pieniężne nie są inwestowane (np. trzymamy je w domu), ze względu na inflację tracą one na wartości.

2. Nakłady przeznaczane przez przedsiębiorstwo na tworzenie nowych zdolności wytwórczych. Firmy inwestują, aby zwiększyć swoją wydajność. Wzrost wydajności jest bowiem warunkiem utrzymania się na rynku i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestując, firmy mogą nabywać dobra inwestycyjne (budowa nowych lub rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, powiększanie zapasów), które będą służyć wytwarzaniu innych dóbr i usług w przyszłości. Trafne decyzje inwestycyjne, które zwiększają konkurencyjność dóbr oferowanych przez daną firmę, mogą zapewnić jej klientów. Ci, dokonując zakupów, dostarczają firmie kapitału, który firma może przeznaczyć na swój dalszy rozwój. Nieprzemyślane decyzje inwestycyjne mogą z kolei doprowadzić przedsiębiorstwo do kłopotów, w ostateczności do bankructwa.

3. Wydatki ponoszone w celu zwiększenia zasobów kapitału produkcyjnego, którym dysponuje społeczeństwo. Może to być na przykład zakup maszyn i urządzeń do produkcji, budowa dróg, mostów, budynków, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Są one zazwyczaj realizowane w drodze zakupów towarów i usług przez firmy, a w mniejszym stopniu przez instytucje państwowe lub gospodarstwa domowe. Ze względu na termin realizacji inwestycje można podzielić na: długoterminowe (ponad jeden rok), np. nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, oraz krótkoterminowe (do 12 miesięcy), np. akcje lub udziały, inne papiery wartościowe (do roku), inwestycje na rynku pieniężnym (m.in. w skarbowe papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry