Ministerstwo Skarbu Państwa GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (GPW) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (GPW)

Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. Została założona w 1991 r., a od 2010 r. jest spółką notowaną na Głównym Rynku GPW. Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w Warszawie S.A. działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm), o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm) i o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm). Przedmiotem działalności GPW są:

  • prowadzenie giełdy lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem;
  • prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego;
  • organizowanie alternatywnego systemu obrotu.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry