Ministerstwo Skarbu Państwa FUNDUSZ GWARANCYJNY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

FUNDUSZ GWARANCYJNY

Fundusz rezerwowy finansowany przez funkcjonujące w Polsce powszechne towarzystwa emerytalne będący formą zabezpieczenia systemu kapitałowego. Środki Funduszu Gwarancyjnego pochodzą z obowiązkowych składek odprowadzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Wysokość obowiązkowej składki do Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0,01% aktywów danego PTE.

Całkowita wartość środków Funduszu Gwarancyjnego nie może przekroczyć 0,1% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Funkcja gwarancyjna Funduszu realizowana jest poprzez gwarantowanie wypłaty środków na rzecz funduszu emerytalnego w przypadku wystąpienia niedoboru aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. funduszu wynikającego z błędnej polityki inwestycyjnej powszechnego towarzystwa emerytalnego. Wypłata środków z Funduszu Gwarancyjnego następuje wtedy, gdy powszechne towarzystwo emerytalne nie jest w stanie uzupełnić niedoboru funduszu emerytalnego z kapitału własnego. Fundusz Gwarancyjny obejmuje również szkody poniesione przez członków funduszu, spowodowane niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązków przez powszechne towarzystwa emerytalne w zakresie zarządzania i reprezentacji funduszu, w przypadku gdy PTE nie ponosi odpowiedzialności za szkody funduszu emerytalnego lub kiedy szkody te nie mogą być pokryte z masy upadłościowej PTE. Fundusz Gwarancyjny zarządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego uregulowane są w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry