Ministerstwo Skarbu Państwa DYWIDENDA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

DYWIDENDA

W odniesieniu do spółki akcyjnej jest to zazwyczaj część zysku netto, wypracowanego przez spółkę w danym roku, przeznaczona na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Prawo do dywidendy jest jednym z praw majątkowych przysługujących akcjonariuszowi z tytułu posiadanych akcji.

Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy bądź jej braku, a w przypadku wypłaty dodatkowo decyzję o jej wysokości, terminie nabycia prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy, podejmuje walne zgromadzenie spółki akcyjnej. Zarząd spółki przedstawia radzie nadzorczej swoją rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy, jej wysokości bądź braku wypłat. Następnie po uzyskaniu opinii rady nadzorczej rekomendacja zarządu oraz opinia rady nadzorczej przedstawiana jest walnemu zgromadzeniu, które ostatecznie podejmuje decyzję w tej sprawie.

Najczęściej dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej i po opodatkowaniu trafia na rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy spółki. Dywidenda Dywidenda W odniesieniu do spółki akcyjnej jest to zazwyczaj część zysku netto, wypracowanego przez spółkę w danym roku, przeznaczona na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. może być wypłacona z zysku netto, kapitału zapasowego spółki lub niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, a jej wysokość powinna być uzależniona od kondycji finansowej i planów inwestycyjnych spółki.

Polityka dywidendowa spółki jest jednym z czynników branych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Im wyższa dywidenda, tym wyższy zysk dla akcjonariuszy spółki, ale jednocześnie mniejszy kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. pozostający w spółce do sfinansowania inwestycji zapewniających jej dalszy rozwój.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry