Ministerstwo Skarbu Państwa DYSKONTO (w przypadku obligacji) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

DYSKONTO (w przypadku obligacji)

Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a jej ceną emisyjną. Wartość nominalna Wartość nominalna W odniesieniu do instrumentu finansowego – wartość tego instrumentu określana przez jego emitenta i zamieszczona na instrumencie finansowym. obligacji to wartość wpisana na dokumencie obligacji lub w przypadku obligacji w formie zdematerializowanej wartość określona w dokumencie będącym podstawą emisji obligacji, która wyraża wartość podstawowego zobowiązania emitenta obligacji wobec obligatariusza z tytułu wyemitowanych obligacji. Natomiast cena emisyjna to cena, po której emitent obligacji sprzedaje je inwestorom na rynku pierwotnym.

Różnica między wartością nominalną obligacji, po której najczęściej następuje również wykup obligacji w określonym terminie, a ceną, po jakiej emitent sprzedaje obligacje, a inwestor może je zakupić podczas emisji, to właśnie dyskonto. Dyskonto występuje najczęściej w przypadku obligacji zerokuponowych, których cena emisyjna jest niższa od ich wartości nominalnej, a powstała różnica stanowi dla obligatariuszy ekwiwalent oprocentowania obligacji. Im większe dyskonto, tym większy zysk dla inwestorów. Dyskonto nie może występować w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje. Dyskonto Dyskonto (w przypadku obligacji) Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a jej ceną emisyjną. wyrażone w ujęciu procentowym to stopa dyskonta. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry