Ministerstwo Skarbu Państwa CYKL ROZRACHUNKOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

CYKL ROZRACHUNKOWY

Okres niezbędny do rozliczenia zawartych transakcji giełdowych. Transakcje zawierane na giełdzie nie są rozliczane w chwili zawarcia, lecz po dokonaniu odpowiednich operacji rozliczeniowych. Po zawarciu transakcji giełdowej następuje jej rozliczenie w KDPW_CCP, czyli spółce wydzielonej z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) pełniącej funkcję izby rozliczeniowej. Podczas rozliczenia transakcji ustalana jest wysokość świadczeń wynikających z zawartej transakcji dla stron. Następnie przeprowadzany jest jej rozrachunek w KDPW, czyli odpowiednie do ustalonych wcześniej wysokości świadczeń przeksięgowanie stanu kont depozytowych i rachunków bankowych.

Transakcje na giełdzie rozliczane są dwutorowo. Z jednej strony następuje przeksięgowanie papierów wartościowych, a z drugiej odpowiednie rozliczenie środków pieniężnych, które dokonywane jest za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego. Aktualnie, w zależności od rodzaju instrumentów finansowych, długość cyklu rozrachunkowego różni się. Przykładowo, cykl rozrachunkowy dla obligacji wynosi dwa dni (T+2), a dla akcji trzy (T+3).

Od 6 października 2014 r. cykl rozrachunkowy w Polsce zostanie dostosowany do jednolitych zasad i regulacji wprowadzanych w Unii Europejskiej poprzez skrócenie do dwóch dni (T+2) dla akcji, praw do akcji, kwitów depozytowych, ETF-ów, certyfikatów inwestycyjnych. Dla pozostałych instrumentów cykl rozrachunkowy pozostaje bez zmian.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry