Ministerstwo Skarbu Państwa BONY SKARBOWE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

BONY SKARBOWE

Rodzaj papieru wartościowego, papier dłużny (instrument dłużny) Skarbu Państwa. Pełnią w gospodarce ważną rolę, służąc państwu do pozyskiwania środków na finansowanie krótkoterminowo deficytu budżetowego, ujemnego salda handlu zagranicznego lub spłat zobowiązań długoterminowych.

Bony skarbowe są instrumentami finansowymi na okaziciela, o terminach emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 i 52 tyg.). Ich oprocentowanie ma charakter stały. Są jedną z najbezpieczniejszych form lokowania środków pieniężnych (można tu mówić o poziomie ryzyka bliskim zeru), ponieważ spłatę gwarantuje Skarb Państwa.

W Polsce emitentem bonów skarbowych jest Ministerstwo Finansów, a instytucją odpowiedzialną za organizację emisji oraz dokonywanie rozliczeń jest Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski (NBP) Polski bank centralny. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. (sprzedaż na tzw. rynku pierwotnym w drodze przetargów przeprowadzanych co dwa tygodnie). Bony skarbowe emitowane są w formie elektronicznego zapisu w Rejestrze Papierów Wartościowych. W przetargu brać mogą tylko instytucje mające status dilera skarbowych papierów wartościowych: banki, które podpisały z Ministerstwem Finansów stosowną umowę. Podczas przetargu przyjmuje się jedynie oferty zakupu po cenie wyższej od najniższej przyjętej ceny przetargowej.

Bony skarbowe cechuje wysoka płynność. Mogą być szybko kupowane i sprzedawane na rynku wtórnym bez utraty narosłych odsetek za pośrednictwem banków lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami. Zdeponowane w banku bony skarbowe mogą być traktowane jako forma zabezpieczenia kredytów lub pożyczek.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry