Ministerstwo Skarbu Państwa AKTYWA OBROTOWE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

AKTYWA OBROTOWE

Składniki majątku przedsiębiorstwa, które zamieniane są w środki pieniężne albo zużywane w trakcie normalnego cyklu operacyjnego (produkcyjnego) lub w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Należą do nich: zapasy, należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe.

Do zapasów (rzeczowe aktywa obrotowe) zaliczamy materiały (np. podstawowe, które stanowią główną substancję gotowego produktu; pomocnicze; paliwo; części zapasowe maszyn; opakowania; odpadki, jeśli można je wykorzystać we własnym podmiocie gospodarczym lub sprzedać), niezakończoną produkcję (np. półfabrykaty), produkty gotowe (dobra przeznaczone na sprzedaż) oraz towary (np. produkty pracy nabyte w celu dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym).

Należności krótkoterminowe są to kwoty należne od innych podmiotów lub osób fizycznych z różnych tytułów, z terminem zapłaty nieprzekraczającym 12 miesięcy oraz ogół należności z tytułu zrealizowanych dostaw i usług nawet wówczas, kiedy termin zapłaty przypada po 12 miesiącach (mogą to być również należności dochodzone w drodze sądowej).

Inwestycje krótkoterminowe są to aktywa Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. finansowe, które są płatne i wymagalne oraz przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, daty ich wystawienia lub nabycia. Zaliczyć do nich można udziały, akcje i inne papiery wartościowe, udzielone innym jednostkom pożyczki, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz waluty i dewizy.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry