Ministerstwo Skarbu Państwa AKCJONARIAT - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

AKCJONARIAT

Ogół posiadaczy akcji wyemitowanych przez daną spółkę akcyjną. Aby zostać akcjonariuszem, czyli wejść w skład akcjonariatu, należy nabyć akcje spółki. Z tytułu posiadanych akcji akcjonariuszom przysługują określone prawa majątkowe (np. prawo do udziału w zysku spółki) i korporacyjne (np. prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki).

Akcjonariusze współuczestniczą we własności kapitału spółki i współkontrolują spółkę, decydując jako walne zgromadzenie w istotnych sprawach spółki. Posiadanie określonego większego udziału w akcjonariacie wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami i obowiązkami dla akcjonariusza, np. możliwością żądania zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki czy też obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej (określone progi począwszy od 5% udziału).

W skład akcjonariatu mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W akcjonariacie spółki może znajdować się jedna osoba (jednoosobowa spółka akcyjna), kilka lub wiele osób (akcjonariat rozproszony). Struktura, skład i trwałość akcjonariatu spółki akcyjnej może wpływać na wycenę akcji spółki na giełdzie.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry