Ministerstwo Skarbu Państwa AKCJE APORTOWE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

AKCJE APORTOWE

Akcje, które są pokryte wkładem niepieniężnym (tzw. aportem), np. nieruchomością lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza – jeżeli umowa nie stanowi inaczej – przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Przedmiotem wkładu nie może być, zgodnie z art. 14 Kodeksu spółek handlowych, prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Akcje aportowe są akcjami imiennymi aż do zatwierdzenia przez WZA Walne Zgromadzenie AKcjonariuszy (WZA) Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych obowiązuje nazwa Walne Zgromadzenie. Jednak inwestorzy posługują się utartym sformułowaniem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Naczelny organ spółki akcyjnej stanowiący o kluczowych sprawach dot. funkcjonowania spółki akcyjnej. sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło ich pokrycie. W ciągu tego okresu nie mogą być zbyte i zastawione. Szczegółowe regulacje odnośnie statusu prawnego akcji aportowych zawiera Kodeks spółek handlowych. Przeciwieństwem akcji aportowych są akcje gotówkowe.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry