Ministerstwo Skarbu Państwa Co to są warranty opcyjne? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Co to są warranty opcyjne?

Warranty to instrumenty finansowe przypominający opcje. Główna różnica polega na tym, że opcje są umową pomiędzy dwiema stronami (wystawca i nabywca), natomiast warranty są emitowane przez konkretną instytucję, np. bank.

Warrant zawiera w sobie element dźwigni finansowej. Wysokość ewentualnych strat po stronie inwestorów jest jednak z góry znana – można stracić tylko tyle, ile się zainwestowało.

Warranty dają inwestorom prawo (nie obowiązek) do zakupu lub sprzedaży w określonym dniu w przyszłości wybranego instrumentu bazowego (np. akcji, indeksu) po z góry ustalonej cenie. Cena ta, zwana ceną wykonania (ang. strike price), ustalana jest przez emitenta.

Inwestor obstawiający wzrost wartości instrumentu bazowego nabywa warrant kupna (call). Natomiast inwestor obstawiający spadek wartości instrumentu bazowego nabywa warrant sprzedaży (put).

Warrantami można handlować na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. (pełna oferta na stronie: www.gpw.pl/warranty). Po raz pierwszy instrumenty te zadebiutowały na warszawskiej giełdzie w 1998 r. Bank Rozwoju Eksportu wyemitował wówczas warranty na kupno akcji spółki Elektrim oraz na nieistniejący już indeks narodowych funduszy inwestycyjnych NIF. Ze względu na stosunkowo małe zainteresowanie i niską płynność instrumenty zostały wycofane z obrotu.

Warranty ponownie wprowadzono na rynek dopiero w 2011 r. Raiffeisen Centrobank wyemitował wtedy instrumenty oparte o akcje dziesięciu dużych spółek z GPW oraz indeks WIG20.

Aktualnie (stan na lipiec 2015 r.) w giełdowym obrocie znajdują się warranty, dla których instrumentem bazowym są akcje ośmiu spółek (Orange Polska, Bank Pekao, PZU, Grupa Lotos, Eurocash, Bank Handlowy, BZ WBK, mBank) oraz indeks WIG20.

Warranty Raiffeisen Centrobanku notowane na GPW są warrantami typu amerykańskiego. To oznacza, że  mogą być wykonane przez inwestora na dowolnej sesji, począwszy od pierwszego dnia obrotu aż do dnia wygaśnięcia włącznie.

Najważniejsze zalety warrantów notowanych na GPW:

  • są powszechnie dostępne – mogą być stosowane przez inwestorów indywidualnych,
  • mogą dać zysk zarówno w czasie wzrostów, jak i spadków cen akcji oraz indeksu WIG20,
  • potencjalny zysk jest nieograniczony, a ryzyko strat jest ograniczone do kwoty zapłaconej za warrant,
  • mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia (ang. hedging) pozycji na rynku akcji,
  • pozwalają korzystać z dźwigni finansowej (ale uwaga – to broń obosieczna).

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry