Ministerstwo Skarbu Państwa Czym jest prospekt giełdowy? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest prospekt giełdowy?

Prospekt giełdowy, a właściwie prospekt emisyjny jest dokumentem sporządzanym przez emitenta papierów wartościowych w związku z przygotowaniem oferty publicznej np. akcji, obligacji lub jednostek funduszy inwestycyjnych.

Prospekt emisyjny pełni funkcję informacyjną. Inwestorzy zainteresowani ofertą emitenta przed podjęciem decyzji powinni zapoznać się z jego treścią. W każdym prospekcje znajdują się m.in. ogólne informacje o emitencie, profil jego działalności, przegląd sytuacji finansowej polityka wypłaty dywidendy, czynniki ryzyka związane z działalnością spółki. Ponadto w prospekcje można znaleźć warunki oferty, zasady dystrybucji, informacje o biegłych rewidentach i głównych akcjonariuszach czy statut przedsiębiorstwa. Zakres informacji określają przepisy Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej  809/2004.

Dokumenty te są często bardzo obszerne, niektóre prospekty liczą nawet 600 stron. Dla osób nie mających na co dzień styczności z tematyką prawną, finansową czy księgową zrozumienie całej treści zawartej w prospekcie może być problemem. Z tego względu Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Państwowa instytucja sprawująca nadzór nad polskim rynkiem finansowym. wprowadziła wymóg zamieszczania podsumowania, które powinno być napisane w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia.

Prospekty emisyjne mogą być publikowane na trzy sposoby: poprzez zamieszczenie w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej, bezpłatnie udostępnienie w formie wydrukowanej w siedzibie emitenta lub w formie elektronicznej dostępnej w internecie.

Przed udostępnieniem prospekt musi być zatwierdzony przez KNF. Należy jednak pamiętać, że nawet dokładne zapoznanie się z prospektem nie gwarantuje zysku w przyszłości, a samo zatwierdzenie prospektu emisyjnego nie może być traktowane jako gwarancja udanej inwestycji.

Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry