Ministerstwo Skarbu Państwa Na czym polega proces book-buildingu? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Na czym polega proces book-buildingu?

Book-building, czyli budowa księgi popytu, jest najbardziej popularnym sposobem ustalania ceny emisyjnej nowych akcji. Proces ten polega na zbieraniu deklaracji od inwestorów instytucjonalnych co do liczby akcji, które zamierzają kupić podczas oferty publicznej, oraz proponowanej ceny, mieszczącej się w ramach wcześniej określonych na podstawie wyceny spółki widełek cenowych.

Uczestnikami tego procesu są najczęściej banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz spółki typu asset management. Dzięki zapisom w procesie book-buildingu emitent może oszacować zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych jego papierami.

Przy procesie ustalania ceny emisyjnej dochodzi do konfliktu interesów pomiędzy emitentem a inwestorami. Emitentowi zależy na jak najwyższej cenie oferowanych akcji, natomiast inwestorzy są zainteresowani kupnem akcji możliwie najtaniej, tak aby zmaksymalizować przyszłe stopy zwrotu. Siła stron w takiej konfrontacji uzależniona jest w dużej mierze od obecnej kondycji giełdy. W okresie hossy inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. są bardziej skłonni kupować papiery po wyższych cenach. Zupełnie odwrotnie jest w okresach długotrwałych spadków giełdowych indeksów.

Akcje powinny być sprzedawane po takiej cenie, by zgłoszony podczas procesu book-buildingu popyt na papiery emitenta był większy od podaży, aby pula oferowanych akcji była mniejsza od złożonych zamówień. Spowoduje to przeniesienie się części popytu na rynek wtórny, co jest gwarantem stabilnego kursu w pierwszych dniach notowań akcji na giełdzie.

Emitent przed rozpoczęciem budowy księgi popytu powinien określić, czy uczestnictwo w tym procesie jest jednoznacznym zobowiązaniem do kupna zadeklarowanej liczby akcji po proponowanej cenie.

Alternatywnymi sposobami ustalenia ceny emisyjnej jest określenie sztywnej ceny oraz sprzedaż akcji z cena minimalną. Pierwszy sposób wymaga precyzyjnego oszacowania poziomu ceny, który zagwarantuje z jednej strony pozyskanie należytego kapitału, z drugiej zaś zagwarantuje odpowiednio duże zainteresowanie papierami emitenta.

Drugi sposób, czyli sprzedaż akcji z cena minimalną jest sytuacją, w której inwestorzy proponują swoją cenę, jednak nie niższą od dolnego limitu wskazanego przez emitenta. Takie rozwiązanie jest jednak rzadko stosowane z uwagi na ryzyko wyczerpania popytu, co może prowadzić do spadku kursu akcji w dniu debiutu na giełdzie.

Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry