Ministerstwo Skarbu Państwa Instrumenty finansowe bez prospektu emisyjnego? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Instrumenty finansowe bez prospektu emisyjnego?

Kiedy można emitować instrumenty finansowe bez prospektu emisyjnego?

Co do zasady, oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (np. GPW) wymagają przygotowania i opublikowania odpowiedniego dokumentu informacyjnego, zwanego prospektem emisyjnym. Istnieją jednak szczególne rodzaje ofert publicznych, które z uwagi na ich emitenta, wartość oferty lub szczególny cel emisji są zwolnione przez przepisy ustawy o ofercie publicznej (art. 7 ust. 2-15) z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. Z uwagi na zakres takiego zwolnienia, możemy wyróżnić:

  1. zwolnienie od obowiązku udostępnienia dokumentu informacyjnego oraz
  2. zwolnienie od obowiązku udostępnienia prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia odpowiedniego memorandum informacyjnego.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewiduje różny zakres kryterium zwolnienia dla oferty publicznej oraz dla dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Przykładowo, publikacji prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego nie wymaga ani oferta publiczna, ani dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

Pod warunkiem publikacji odpowiedniego memorandum informacyjnego będzie również możliwe zwolnienie z publikacji prospektu emisyjnego zarówno dla oferty publicznej, jak i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:

  • papierów wartościowych emitowanych przez niektóre z podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli środki z emisji będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych;
  • papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, emitowanych przez instytucję kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie są instrumentem bazowym dla papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli w wyniku ich emisji zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 75 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty.

Zwolnienie z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stanowi wyłącznie uprawnienie emitenta lub akcjonariusza sprzedającego, którzy mogą zrezygnować z ustawowych zwolnień, udostępniając prospekt emisyjny do publicznej wiadomości na zasadach ogólnych.

Katarzyna Matyjasek
Młodszy analityk
Dom Maklerski/Biuro Transakcji Rynku Kapitałowego
DM PKO Banku Polskiego
www.dm.pkobp.pl

W załączniku szczegółowy opis wyjątków od obowiązku upublicznienie prospektu emisyjnego.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry