Ministerstwo Skarbu Państwa Do raportu - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Do raportu

Sprawozdania okresowe źródłem wiedzy o sytuacji spółki – radzi „Parkiet”.

Chcąc ocenić kondycję finansową spółki, inwestor powinien umieć odnaleźć i zinterpretować najważniejsze informacje zamieszczone w sprawozdaniach. Każda notowana na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. firma ma obowiązek informowania inwestorów o osiąganych wynikach finansowych.

Jakie informacje zawarte w raportach finansowych mają największe znaczenie dla inwestora? Raporty okresowe publikowane przez firmy giełdowe składają się z kilku części. Z punktu widzenia akcjonariuszy największe znaczenie ma bilans, rachunek zysków i strat (zwany również rachunkiem wyników) oraz rachunek przepływów pieniężnych (inaczej cash flow), ponieważ tam można znaleźć najwięcej istotnych informacji pozwalających na ocenę sytuacji finansowej spółki.

Analizując rachunek wyników, istotne są nie tylko same wartości poszczególnych pozycji, ale także ich relacja do analogicznych okresów z przeszłości. Ponieważ istnieje coś takiego jak efekt sezonowości, przyjęło się, że najlepsze efekty daje porównanie danych zawartych w raporcie z tym samym okresem z przeszłości (np. wyniki finansowe za IV kwartał porównujemy z IV kwartałem z lat poprzednich). Porównanie aktualnych wyników do rezultatów osiąganych w poprzednich okresach pozwala na uchwycenie trendów, w jakich wyniki spółki mogą się poruszać.

Z zestawienia aktualnych wyników z tymi z poprzednich okresów można wyciągnąć ciekawe wnioski. Może się okazać, że spółka systematycznie poprawia swoje rezultaty, co jest dla inwestora sygnałem, że stabilnie się rozwija, a jej wyniki charakteryzują się przewidywalnością. Z punktu widzenia akcjonariuszy taka sytuacja jest najbardziej pożądana. Z kolei coraz słabsze wyniki mogą sugerować, że biznes nie idzie najlepiej, a kolejne okresy mogą przynieść dalszy spadek. Może się również zdarzyć sytuacja, gdy wyniki będą się charakteryzowały dużymi wahaniami. Warto poznać przyczynę tak znaczących zmian. Może się okazać, że to efekt wystąpienia zdarzeń jednorazowych. Po oczyszczeniu wyników z ich wpływu sytuacja finansowa spółki może się przedstawiać zupełnie inaczej niż początkowo mogły wskazywać poszczególne wartości zawarte w raporcie.

Pozycją, na którą inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. poświęcają najwięcej uwagi, jest wynik netto, który znajdziemy w rachunku zysków i strat. Jeśli liczba tam zawarta ma wartość dodatnią, możemy powiedzieć, że spółka przynosi zysk. Jak pokazuje rynkowa praktyka, wielkość ta może często prowadzić inwestora do błędnych wniosków na temat sytuacji firmy. Dlatego bardziej miarodajnym wskaźnikiem efektywności działalności przedsiębiorstwa jest wynik operacyjny. W przeciwieństwie do wyniku netto nie uwzględnia on zysków i strat nadzwyczajnych, płaconych podatków oraz wyników działalności inwestycyjnej i transakcji finansowych. Liczą się tylko przychody i koszty wynikające z podstawowej działalności spółki. Nie sposób też pominąć innej kluczowej wartości zawartej w raporcie, jaką są przychody ze sprzedaży. Ich wielkość w zestawieniu z zyskami ma istotne znaczenie dla oceny rentowności.

Analizując bilans, szczególną uwagę powinno się zwrócić na poziom zadłużenia. Tam inwestorzy mogą znaleźć informacje o poziomie zobowiązań i poszczególnych składnikach majątku spółki. Jeśli zobowiązania stanowią istotną część pasywów, może to oznaczać, że firma sporo inwestuje. W przyszłości może się to przełożyć na szybszy wzrost obrotów, ale niesie też ze sobą większe ryzyko. Od inwestora zależy, czy godzi się na ryzyko strat w zamian za szansę na szybką ekspansję.

Bardzo cenne informacje mogą być ukryte w rachunku przepływów pieniężnych, często niedocenianym przez inwestorów. Ważna jest właściwa interpretacja konkretnych rodzajów przepływów. Kryterium oceny jest saldo przepływów z działalności operacyjnej, które im jest większe, tym korzystniejsze dla danej spółki. W przypadku działalności inwestycyjnej ujemne saldo z reguły jest dobrym sygnałem, gdyż wynika ze zwiększenia majątku trwałego i często świadczy to o tym, że spółka się rozwija. Z kolei saldo przepływów z działalności finansowej może być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Dodatnie najczęściej oznacza, że firma pozyskuje kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. na finansowanie rozwoju.

Jacek Mysior, Parkiet

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry