Ministerstwo Skarbu Państwa Jak na tacy - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Jak na tacy

Jak zidentyfikować bankruta? – bada dziennik „Parkiet”.

Analizując kondycję finansową spółki, szczególną uwagę powinno się zwrócić na poziom jej zadłużenia.

Dla identyfikacji ewentualnych zagrożeń związanych z niewypłacalnością danej spółki kluczowa jest analiza jej zdolności do obsługi długu. Z pomocą przychodzi tutaj analiza wskaźnikowa. Do badania struktury finansowania przedsiębiorstwa wykorzystywane są wskaźniki zadłużenia. Określają one poziom zadłużenia firmy i tym samym oceniają jej wypłacalność w długim okresie.

Najbardziej powszechną metodą stosowaną w ocenie zadłużenia jest użycie wskaźników opartych na wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat. Wśród wskaźników opartych na bilansie, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, jest wskaźnik dźwigni finansowej (inaczej wskaźnik zadłużenia aktywów), który określa udział wszystkich zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku firmy, oraz wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, czyli stosunek całkowitego zadłużenia do wartości kapitału własnego.

Z kolei często wykorzystywanym wskaźnikiem wyznaczanym przy użyciu informacji zawartych w rachunku zysku i strat jest wskaźnik obciążenia odsetkowego. Można go policzyć poprzez odniesienie zysku operacyjnego (EBIT) do kosztów z tytułu odsetek. W przypadku tego wskaźnika można również wykorzystać prognozy zysku operacyjnego i poziomu obsługi zadłużenia w przyszłych okresach. Dzięki temu inwestor będzie w stanie z wyprzedzeniem dostrzec, czy biorąc pod uwagę harmonogram spłat pożyczonego kapitału i odsetek, spółka będzie w stanie regulować swoje zobowiązania.

Warto podkreślić , że stosunkowo niski poziom zadłużenia spółki nie musi oznaczać, że nie będzie ona miała w przyszłości kłopotów z terminową spłatą zobowiązań. I odwrotnie – bardzo zadłużone podmioty wcale nie muszą mieć takich problemów. Stąd prosty wniosek, że zdolność spółki do obsługi długu  jest uwarunkowana nie tylko zmianą wielkości zobowiązań, ale również wysokością wpływów gotówkowych, które nie muszą iść w parze w zyskami zawartymi w rachunku wyników. Dlatego bardzo ważne są też informacje ze sprawozdania z przepływów  środków pieniężnych, które pozwalają inwestorom ocenić, czy generowane przez spółkę przepływy finansowe są w stanie pokryć płatności związane z obsługą zadłużenia.

Jacek Mysior, dziennikarz „Parkietu”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry