Ministerstwo Skarbu Państwa Dywersyfikuj! - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Dywersyfikuj!

Ile spółek warto mieć w portfelu? – analizuje dziennikarz „Parkietu”.

Ograniczając się wyłącznie do akcji, najbardziej powszechnym sposobem zmniejszenia ryzyka inwestycji jest zwiększenie liczby spółek w portfelu. Posiadanie akcji dwóch lub więcej spółek powoduje, że ryzyko jest rozproszone pomiędzy większą liczbę pozycji w portfelu. Wzrost lub niewielki spadek kursu jednej spółki pozwoli ograniczyć straty spowodowane nawet dużym spadkiem notowań innej spółki.

Takie rozłożenie ryzyka na więcej niż jedną spółkę nazywane jest dywersyfikacją portfela. Poziom dywersyfikacji powinien być uzależniony od kilku istotnych czynników, które inwestor powinien wziąć pod uwagę przy budowie portfela. To przykładowo wielkość posiadanych środków, preferowaną długość inwestycji czy cel inwestycyjny, określany często jako wymagana stopa zwrotu. Nie bez znaczenia jest także stosunek do ryzyka: osoby cechujące się skłonnością do niego będą akceptowały wyższy poziom ryzyka portfela niż osoby o mniejszej skłonności.

Jak powinna być optymalna liczba spółek w portfelu akcji? Zwiększanie liczby spółek w portfelu powinno być jednak ograniczone do momentu, kiedy dalszy wzrost liczby papierów nie prowadzi do spadku ryzyka, co z reguły następuje, gdy portfel liczy 20–25 pozycji. Wówczas koszty transakcyjne, związane z nowymi zakupami, są wyższe od korzyści wynikających ze spadku ryzyka.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych mamy do wyboru akcje spółek z różnych sektorów czy też podmioty różniące się wielkością, płynnością akcji czy wrażliwością na koniunkturę gospodarczą. Dobrze zdywersyfikowany portfel powinien zawierać spółki reprezentujące różne branże. Ryzyko Ryzyko Pojęcie rozumiane co najmniej na dwa sposoby – negatywny i pozytywny. Jedni utożsamiają je z możliwością poniesienia strat, co często odstrasza ich od inwestycji. Dla drugich ryzyko niesie ze sobą szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. ogranicza się w ten sposób, że poszczególne branże są w różnym stopniu podatne na wahania koniunktury gospodarczej.

Takie branże jak budownictwo, deweloperzy czy media źle znoszą dekoniunkturę, choć w czasie prosperity potrafią notować ponadprzeciętne zyski. Z kolei branże defensywne, czyli takie, w których koniunktura w minimalnym stopniu zależy od cyklu koniunkturalnego w gospodarce, to np. telekomunikacja, energetyka czy ochrona zdrowia.

Innym z kryterium wyboru spółki do portfela może być wielkość przedsiębiorstwa mierzona kapitalizacją. Duże oraz małe spółki w portfelu zmniejszają jego ryzyko poprzez fakt, że w różnym stopniu reagują na wahania na rynku. Posiadając w portfelu małe i duże spółki, można ograniczyć ryzyko portfela wynikające z wahań na rynku.

Jacek Mysior „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry