Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kadr - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Biuro Kadr

Dyrektor Katarzyna Kosińska
Zastępca dyrektora
Adres email bk@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 57
Fax /+48 22/ 695 94 09

Zadania

Do zadań Biura należy:

 1. realizacja polityki personalnej;
 2. opracowywanie projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej i monitorowanie stanu jego realizacji;
 3. realizacja procesu zatrudnienia w Ministerstwie, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy,
  2. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej;
 4. prowadzenie kadrowo-płacowej bazy danych pracowników (Egeria) w ZSI, oraz obsługa programu „ZUS Płatnik”;
 5. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne, a także badania okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;
 6. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny i regulaminu pracy;
 7. nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. prowadzenie bazy stanowisk pracy podlegających opisywaniu i wartościowaniu oraz rejestrowanie zmian i przechowywanie dokumentacji z tego zakresu;
 9. przeprowadzanie  naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, a także organizacja konkursów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 10. organizowanie służby przygotowawczej;
 11. koordynowanie procesu sporządzania ocen pracowniczych, w tym ocen okresowych urzędników służby cywilnej;
 12. prowadzenie etatyzacji komórek organizacyjnych Ministerstwa, nadzorowanie wykorzystania przyznanych limitów zatrudnienia;
 13. planowanie i kontrola poziomu płac, administrowanie funduszem wynagrodzeń we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów, administrowanie funduszem nagród oraz sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia i płac;
 14. analizowanie potrzeb szkoleniowych, opracowywanie planów szkoleniowych, organizacja i dokumentowanie szkoleń, opracowywanie sprawozdań;
 15. prowadzenie kształcenia ustawicznego członków korpusu służby cywilnej w oparciu o indywidualne programy rozwoju;
 16. organizowanie staży zagranicznych;
 17. organizacja praktyk studenckich i staży zawodowych;
 18. prowadzenie rejestru pełnomocnictw, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych;
 19. przygotowywanie dokumentacji orderów, odznaczeń i wyróżnień pracowników przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim jest Minister oraz dla spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 20. planowanie budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów, sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem środków ZFŚS oraz obsługa pracy Komisji Socjalnej;
 21. współpraca z komórką właściwą do spraw obronnych w zakresie reklamowania z urzędu członków Kierownictwa Ministerstwa oraz z urzędu lub na wniosek pracowników Ministerstwa;
 22. wystawianie pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, wobec których kompetencje organu założycielskiego wykonywał Minister zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 23. sporządzanie sprawozdań z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń, we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów;
 24. sporządzanie informacji, raportów i analiz dotyczących zatrudnienia, w szczególności na potrzeby Kierownictwa i komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 06.04.2016 Piotr Krupa
do góry