Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Audytu i Kontroli - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Biuro Audytu i Kontroli

Dyrektor Maciej Janicki
Zastępca dyrektora
Adres email bak@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 20
Fax /+48 22/ 695 88 62, 695 89 81

Zadania

Do zadań Biura należy:

 1. przygotowywanie półrocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich realizacji, przedstawianych do zatwierdzenia Ministrowi;
 2. przeprowadzanie,  na polecenie Ministra, kontroli uwzględnionych w półrocznych planach kontroli w zakresie:
  1. kontrola procesów prywatyzacyjnych,
  2. wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne,
  3. wykonywania przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań z zakresu przekształceń własnościowych i prywatyzacji,
  4. wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa;
 3. przeprowadzanie na polecenie Ministra planowych i doraźnych kontroli komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek, organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, a także jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych w zakresie realizacji zadań i przestrzegania przepisów prawa;
 4. przeprowadzanie, na polecenie Ministra, doraźnych kontroli wynikających z bieżących potrzeb kierownictwa resortu oraz sygnałów medialnych, skarg i wniosków obywateli lub instytucji w szczególności:
  1. wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne,
  2. wykonywanie przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań z zakresu przekształceń własnościowych i prywatyzacji,
  3. wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa;
 5. przeprowadzanie na polecenie Dyrektora Generalnego kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
 6. identyfikowanie podmiotów nadzorowanych oraz dziedzin działalności Ministra szczególnie narażonych na występowanie nieprawidłowości i przygotowywanie propozycji działań kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów lub dziedzin;
 7. monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Ministra;
 8. koordynacja działań komórek organizacyjnych w związku z procedurą przeprowadzania w Ministerstwie kontroli zewnętrznych;
 9. koordynacja działań współpracy z organami ścigania i służbami specjalnymi;
 10. monitorowanie realizacji  wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli zewnętrznej;
 11. koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
 12. współpraca z komórką właściwą do spraw obronnych przy opracowywaniu rocznych planów kontroli i prowadzeniu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w nadzorowanych w zakresie spraw obronnych przez Ministra spółkach i przedsiębiorstwach państwowych;
 13. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski, koordynacja i monitoring udzielania odpowiedzi przez inne komórki organizacyjne, a także pełnienie dyżuru w czasie ustalonym przez Ministra dla przyjęć interesantów.

W strukturze Biura umiejscowiony jest samodzielny Zespół ds. audytu, funkcjonalnie niezależny i wyodrębniony, do którego zadań należy:

 1. przeprowadzanie i dokumentowanie analizy ryzyka stanowiącej podstawę do przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego,
 2. sporządzanie planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
 3. przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu, a w szczególnych przypadkach  także poza planem,
 4. przeprowadzanie czynności sprawdzających;
 5. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 6. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów;
 7. obsługa organizacyjna Komitetu Audytu oraz wykonywanie innych działań mających na celu wsparcie Komitetu Audytu, w tym:
  1. gromadzenie planów audytu i sprawozdań z wykonania planów oraz inne niezbędne dla Komitetu Audytu informacje od jednostek w dziale,
  2. przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej,
  3. przedstawienie na wniosek Komitetu Audytu informacji i dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami audytu wewnętrznego,
 8. koordynacja audytu wewnętrznego  w dziale administracji rządowej Skarb Państwa.

Kierownik Zespołu audytu wewnętrznego podlega Ministrowi w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Biuro koordynuje działania komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 06.04.2016 Piotr Krupa
do góry