Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Ministra - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Biuro Ministra

Dyrektor Angelika Kraśnicka-Gniewek
Zastępca dyrektora Beata Trejnowska
Adres email bm@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 82 46, 695 87 94
Fax /+48 22/ 628 52 58

Zadania

 1. Do zadań Biura należy:
  1. organizacja prac związanych z działalnością Ministra jako organu administracji rządowej w szczególności:
   • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem dla Ministra dokumentów i materiałów na posiedzenia Rady Ministrów i komitetów Rady Ministrów;
   • koordynacja  realizacji zadań nałożonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;
  2.  koordynacja i monitoring realizacji zadań związanych ze współpracą Ministra i członków Kierownictwa z Sejmem i Senatem;
  3. przekazywanie komórkom organizacyjnym informacji z posiedzeń Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów, Sejmu, Senatu i komisji parlamentarnych;
  4. rejestrowanie wewnętrznych aktów prawnych Ministra oraz monitorowanie formalnych wymogów dotyczących zgodności wewnętrznych aktów prawnych Ministra; 
  5. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych Ministra dotyczących organizacji Ministerstwa oraz redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Skarbu Państwa;
  6. koordynacja realizacji zadań i procedur określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn.zm. - zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966 oraz z 2015 r. poz. 1893.) oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie, z zastrzeżeniem wykazu prac legislacyjnych Ministra oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra na stronie internetowej Ministerstwa;
  7.  zapewnianie protokolarnej i technicznej obsługi posiedzeń Kolegium Ministerstwa i innych spotkań Kierownictwa oraz monitorowanie realizacji ustaleń przyjętych na posiedzeniach;
  8. zarządzanie zasobem korespondencji kierowanej do Ministra;
  9. zarządzanie czasem pracy i koordynacja pracy sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa;
  10. organizacja i nadzór nad całością zagadnień związanych z przeprowadzeniem egzaminów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem prowadzenia czynności organizacyjno-technicznych związanych z obsługą egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa;
  11. prowadzenie Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.
 2. Biuro koordynuje następujące zadania w  zakresie współpracy Ministerstwa z Unią Europejską, OECD i innymi organizacjami międzynarodowymi, niezastrzeżone do kompetencji innych komórek organizacyjnych, w szczególności:
  1. opracowywaniewe współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi stanowiska Ministerstwa wobec projektów aktów prawnych i dokumentów Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz innych organizacji międzynarodowych;
  2. współpracę z innymi komórkami Ministerstwa w przygotowywaniu pracowników do  udziału w posiedzeniach grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz OECD;
  3. monitorowanie realizacji zobowiązań Ministerstwa, wynikających z członkostwa Polski w UE, OECD i innych organizacjach międzynarodowych oraz informowanie Kierownictwa Ministerstwa o stanie ich realizacji;
 3. Biuro prowadzi następujące działania w zakresie międzynarodowej współpracy bilateralnej:
  1. koordynowanie opracowywania materiałów informacyjnych dotyczących zagranicznych kontaktów resortu na potrzeby urzędów centralnych, instytucji krajowych i międzynarodowych;
  2. organizacja spotkań z delegacjami zagranicznymi, współpraca z innymi resortami w przygotowaniach do spotkań wielostronnych oraz przygotowywanie pod względem organizacyjnym, merytorycznym i protokolarnym służbowych wyjazdów zagranicznych członków Kierownictwa Ministerstwa;
  3. prowadzenie obsługi logistycznej zagranicznych wyjazdów członków Kierownictwa i pracowników Ministerstwa, w tym prowadzenie  rozliczania formalnego wyjazdów w oparciu o wniosek wyjazdu oraz przedłożone rozliczenie wyjazdu uczestnika we współpracy z Departamentem Budżetu i Finansów;
  4. prowadzenie obsługi Ministerstwa w zakresie tłumaczeń.
 4. Biuro prowadzi sprawy związane z udziałem przedstawiciela Ministerstwa w pracach Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (KUKE).
 5. W Biurze funkcjonuje samodzielne stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji, do którego należy realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych określonych  w odrębnych przepisach. W zakresie wykonywanych czynności administratora bezpieczeństwa informacji, stanowisko to podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 01.08.2016 Piotr Krupa
do góry