Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Budżetu i Finansów - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor Małgorzata Aniołek
Zastępca dyrektora Witold Zbikowski
Adres email dbif@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 29, 695 87 41
Fax /+48 22/ 695 94 08

Zadania:

Do  zadań  Departamentu  należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Ministerstwa;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych  będących w dyspozycji Ministra środków budżetowych oraz pozabudżetowych;
 3. koordynacja prac związanych z planowaniem budżetu oraz planowaniem środków pozabudżetowych i przygotowywanie planu finansowego Ministerstwa;
 4.  prowadzenie kontroli realizacji wydatków ze środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym:
  1. kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. opracowywanie okresowych informacji dla Dyrektora Generalnego o stanie realizacji wydatków budżetowych oraz o potencjalnych zagrożeniach;
 6. sporządzanie sprawozdawczości: budżetowej i sprawozdawczości z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników oraz sprawozdawczości i deklaracji podatkowych;
 7. sporządzanie sprawozdania finansowego Ministerstwa;
 8. ustalanie prawidłowości kwot należności zaliczanych do przychodów i dochodów oraz sporządzanie wezwań do zapłaty i  wnioskowanie do Departamentu Prawno-Procesowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 9. potwierdzanie sald i informacji o stanach rozliczeń wynikających z prowadzonych rozrachunków;
 10. potwierdzanie możliwości zaciągania zobowiązań w ramach planów finansowych do wysokości przydzielonych limitów komórkom organizacyjnym;
 11. prowadzenie depozytu weksli, poręczeń i zastawów;
 12. prowadzenie rejestrów umów będących źródłem zobowiązań i należności finansowych, których stroną jest Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). reprezentowany przez Ministra;
 13. prowadzenie analitycznej księgowości należności, zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających ze stosunków prawnych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra;
 14. przygotowywanie oświadczeń Ministra o umorzeniu  należności przypadającej Skarbowi Państwa na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 15. wnioskowanie o powołanie zespołu oceniającego zasadność dokonania umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa;
 16. przygotowywanie wezwań do zapłaty należności Skarbu Państwa z różnych tytułów i w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania sądowego do Departamentu Prawno - Procesowego;
 17. prowadzenie obsługi kasowej Ministerstwa;
 18. naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie dokumentacji płacowej;
 19. ewidencja księgowa i  rozliczanie kosztów podróży służbowych na podstawie otrzymanych dokumentów we współpracy z Biurem Ministra;
 20. prowadzenie syntetycznej ewidencji składników majątkowych Ministerstwa;
 21. koordynacja oraz udział w przygotowaniu i rozliczaniu okresowych inwentaryzacji majątku Ministerstwa;
 22. opiniowanie projektów umów, będących źródłem przychodów z prywatyzacji, w zakresie rachunkowym i sposobu zabezpieczania transakcji, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca zawartego w odrębnym zarządzeniu Ministra albo Dyrektora Generalnego lub zaakceptowanego pod względem formalno-prawnym przez Departament Prawny albo Departament Prawno-Procesowy, zaakceptowanego przez Departament Budżetu i Finansóww zakresie jego właściwości;
 23. opiniowanie projektów umów, z których wynikają zobowiązania w zakresie zgodności z ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz pod względem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zobowiązania;
 24. opracowywanie planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku funduszu celowego Fundusz Skarbu Państwa oraz sporządzanie sprawozdania z jego wykonania.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 06.04.2016 Piotr Krupa
do góry