Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Prawno-Procesowy - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Prawno-Procesowy

Dyrektor Magdalena Kowalczyk
Zastępca dyrektora
Adres email dpp@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 40, 695 87 35
Fax /+48 22/ 695 88 83

Zadania

1. Do zadań Departamentu należy:

1) wykonywanie, w imieniu i w zakresie działania Ministra oraz Ministerstwa, zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi, na wniosek i we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, w tym:

a) wydawanie opinii w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania sądowego,

b) wydawanie opinii na podstawie oceny stanu prawnego przed wszczęciem postępowania sądowego i w jego toku co do zasadności zawarcia przez Skarb Państwa ugody, z uwagi na przemawiający za taką decyzją interes Skarbu Państwa,

c) przygotowywanie pism procesowych,

d) przygotowywanie pełnomocnictw procesowych Ministra i prowadzenie ich rejestru,

e) przygotowywanie dla właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa informacji o wynikach prowadzonych procesów oraz o przyczynach zapadłych rozstrzygnięć,

f) wykonywanie czynności związanych z uzyskiwaniem tytułów wykonawczych,

g) występowanie w imieniu Skarbu Państwa oraz Ministerstwa przed sądami i innymi organami orzekającymi

- przy czym zastępstwo procesowe nie dotyczy spraw, w których zastępstwo procesowe wykonywane jest przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa;


2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie należności Skarbu Państwa na podstawie wniosku właściwej komórki organizacyjnej, po potwierdzeniu stanu należności przez Departament Budżetu i Finansów.

2. Do zadań Departamentu należy wykonywanie zadań wynikających z kompetencji Ministra, określonych w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm. )) w odniesieniu do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

3. Do zadań Departamentu należy prowadzenie bieżącej współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie wydawania opinii prawnych

4. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem spraw dotyczących wypłat rekompensat, w szczególności:

1) rozpatruje odwołania od decyzji wojewodów i zażalenia od wydanych przez nich postanowień, składanych przez osoby ubiegające się o realizację prawa do rekompensaty;

2) rozpatruje inne sprawy, związane z realizacją prawa do rekompensaty, w których Minister Skarbu Państwa działa jako organ wyższego stopnia;

3) rozpatruje oraz załatwia skargi i wnioski.

5. Departament opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem spraw dotyczących wypłat rekompensat.

6. Departament opracowuje opinie odnośnie do zasadności zgłoszonych roszczeń o rekompensaty, z wyłączeniem spraw dotyczących wypłat rekompensat.

7. Departament przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie oraz wystąpienia osób prawnych i fizycznych w zakresie roszczeń zabużaoskich, z wyłączeniem spraw dotyczących wypłat rekompensat.

8. Departament koordynuje udzielanie odpowiedzi w sprawach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu, w szczególności prowadzi rejestr wniosków, opiniuje projekty odpowiedzi na wniosek i projekty decyzji administracyjnych, wyznacza komórki organizacyjne właściwe do rozpatrzenia wniosku oraz monitoruje terminowość rozpatrywania wniosków.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka - Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 02.09.2016 Piotr Krupa
do góry