Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Prawny - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Prawny

Dyrektor Krzysztof Majewski
Zastępca dyrektora
Adres email dp@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 82 09
Fax /+48 22/ 695 94 05

Zadania

Do zadań Departamentu Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Kierownictwa Ministerstwa i Ministerstwa, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu, z wyłączeniem spraw określonych w § 23 Regulaminu, w tym:

 1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych lub projektów założeń projektów ustaw opracowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne albo przez organy administracji publicznej, przekazywanych do uzgodnień jako projekty dokumentów rządowych;
 2. opracowywanie projektów stanowisk Rządu do projektów normatywnych aktów prawnych na podstawie uwag przedstawionych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
 3. występowanie do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie projektu aktu normatywnego opracowywanego w Ministerstwie przez Komisję Prawniczą albo o zwolnienie z tego obowiązku;
 4. koordynowanie współpracy z Rządowym Centrum Legislacji i Radą Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów w zakresie rozpatrywania i uzgadniania aktów prawnych i projektów założeń projektów ustaw, wnoszonych przez Ministra do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów;
 5. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 6. opiniowanie co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów, o których mowa w § 11 ust. 5;
 7. prowadzenie uzgodnień w zakresie przyjęcia wykładni prawa z innymi organami administracji rządowej oraz wydawanie obowiązujących interpretacji aktów prawnych w zakresie właściwości Ministra;
 8. informowanie, w formie komunikatów, członków Kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa, mających istotne znaczenie dla wykonywania kompetencji Ministra;
 9. upowszechnianie w Ministerstwie opinii prawnych wydawanych przez Departament, istotnych z punktu widzenia wykonywania kompetencji Ministra;
 10. prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra;
 11. opiniowanie projektów aktów normatywnych Ministra i innych dokumentów rządowych pod kątem zgodności z ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 08.06.2016 Marta Gorecka
do góry