Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Mienia Skarbu Państwa

Dyrektor
Zastępca dyrektora Leszek Podosek - Przygoda
Adres email dmsp@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 72
Fax /+48 22/ 628 32 99

Zadania

 1. Do zadań Departamentu w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prokuratury Generalnej należy:
  1. oddawanie nieodpłatnie, w drodze decyzji, w trwały zarząd wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu i przekazywanie tych nieruchomości staroście;
  3. rozstrzyganie w terminie 6 miesięcy od zakończenia likwidacji lub przekształcenia jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, o sposobie zagospodarowania nieruchomości będących w trwałym zarządzie tych jednostek oraz przekazywanie niezagospodarowanych nieruchomości do starosty po upływie tego terminu.
 2. Do zadań Departamentu w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz na potrzeby statutowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem rejonów, należy:
  1. prowadzenie, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby wymienionych jednostek organizacyjnych;
  2. prowadzenie, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, polityki planowania w zakresie nabywania albo przejmowania od starosty nieruchomości oraz sprzedaży albo przekazywania do zasobów starosty nieruchomości zbędnych;
  3. zapewnianie wyceny nieruchomości;
  4. sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości;
  5. dokonywanie czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem nieruchomości nie oddanych w trwały zarząd;
  6. współpraca z właściwym starostą oraz z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  7. sprzedawanie, a także wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie albo przekazywanie do starosty nieruchomości, jeżeli stały się zbędne;
  8. nabywanie na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości;
  9. dokonywanie zamiany praw własności, zamiany prawa własności na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność, a także zamiany praw użytkowania wieczystego;
  10. podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości, a także w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, w odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd;
  11. składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej;
  12. ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego;
  13. ustanawianie nieodpłatnie trwałego zarządu, w drodze decyzji;
  14. prowadzenie analitycznej ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych przez Ministra Skarbu Państwa a nie oddanych w trwały zarząd;
  15. przygotowywanie i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych przez Ministra Skarbu Państwa.
 3. Do zadań Departamentu należy przygotowywanie zgód na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej.
 4. Do zadań Departamentu należy przygotowywanie umów z przedstawicielstwami dyplomatycznymi lub urzędami konsularnymi państw obcych oraz innymi przedstawicielstwami i instytucjami zrównanymi z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych w zakresie zbywania, oddawania w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa na zasadzie wzajemności.
 5. Do zadań Departamentu należą ponadto następujące zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:
  1. rozpatrywanie wniosków państwowych osób prawnych, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. trwałych oraz wniosków dotyczących rozporządzania nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach portów i przystani morskich;
  2. prowadzenie zbiorczej ewidencji na podstawie danych z ewidencji podstawowych, w zakresie mienia Skarbu Państwa, w tym:
   1. akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych,
   2. podmiotów wykonujących prawa majątkowe Skarbu Państwa;
  3. koordynacja przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych oraz przejętego przez Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). mienia, w stosunku do którego prawa majątkowe wykonuje Minister;
  4. opracowywanie rocznego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa;
  5. ewidencjonowanie umów o prowadzenie przez domy i biura maklerskie rachunków papierów wartościowych spółek publicznych, z których prawa wykonuje Minister;
  6. koordynowanie działań w związku z realizacją umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  7. przechowywanie, przyjmowanie i wydawanie z depozytu akcji, odcinków zbiorowych  akcji oraz innych papierów wartościowych, jak również dokumentów stwierdzających prawa do papierów wartościowych, z których prawa wykonuje Minister Skarbu Państwa;
  8. przejmowanie akcji, udziałów i obligacji przypadających Skarbowi Państwa z różnych tytułów i przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym;
  9. koordynowanie działań związanych z zasobem majątkowym Skarbu Państwa, przeznaczonym na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji w zakresie należącym do Ministra;
  10. prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia ruchomego i nieruchomego przejętego przez Skarb Państwa, w stosunku do którego prawa majątkowe wykonuje Minister;
  11. przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawach przeznaczenia mienia Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu likwidowanych jednostek;
  12. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne;
  13. rozpatrywanie wniosków fundacji i organizacji pożytku publicznego w sprawie dokonania darowizny lub wyposażania fundacji w nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej;
  14. rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przekazania  mienia Skarbu Państwa oraz mienia będącego we władaniu państwowych osób prawnych i ich realizacja;
  15. rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez wojewodów w sprawach przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa oraz obsługa prac Komisji do spraw opiniowania odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez wojewodów w sprawach przekazywania  jednostkom samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa oraz mienia będącego we władaniu państwowych osób prawnych;
  16. rozpatrywanie wniosków spółek, których akcje/udziały Skarb Państwa nieodpłatnie zbył na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, w sprawie zbycia przedsiębiorstwa, składników trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Do zadań Departamentu należy wykonywanie czynności w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w następstwie przesunięcia biegu koryta rzek granicznych.
 7. Do zadań Departamentu należy współpraca przy realizacji prac związanych z katalogowaniem blankietów dawnych papierów wartościowych oraz dokumentów związanych z deponowaniem, rejestracją lub innymi czynnościami dotyczącymi takich papierów wartościowych znajdujących się w skarbcu emisyjnym NBP.
 8. Do zadań Departamentu, w zakresie udostępniania akcji należy:
  1. przeprowadzanie i nadzorowanie procesu nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa osobom uprawnionym;
  2. prowadzenie ewidencji akcji/udziałów Skarbu Państwa udostępnionych nieodpłatnie osobom uprawnionym;
  3. wyrażanie, na wniosek departamentów merytorycznych, opinii lub stanowisk dotyczących możliwości zbycia akcji/udziałów pozostałych po zakończeniu procesu nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów w poszczególnych spółkach.
 9. Departament przeprowadza i nadzoruje  proces nieodpłatnego nabywania akcji przez osoby uprawnione oraz zamiany akcji posiadanych przez osoby uprawnione lub zamiany prawa do ekwiwalentu w związku z procesem konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
 10. Do zadań Departamentu w zakresie reprywatyzacji i rekompensat należy:
  1. przygotowywanie założeń programu reprywatyzacji, uwzględniających w szczególności :
   1. skutki nacjonalizacji przemysłu i reformy rolnej z lat 1944-1962,
   2. skutki przejmowania przez Gminę m.st. Warszawy, od dnia 21 listopada 1945 r. gruntów na terenie Warszawy, na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 99);
  2. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących reprywatyzacji, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów,
  3. udzielanie zainteresowanym informacji o prawnej możliwości realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych, jak również projektowanych regulacji prawnych w tym zakresie;
  4. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie oszacowania skali i wartości roszczeń reprywatyzacyjnych, gromadzenia informacji i ich analizy w powyższym zakresie;
  5. opracowywanie opinii w celu rozwiązania szczegółowych problemów związanych z prywatyzacją mienia obciążonego roszczeniami reprywatyzacyjnymi;
  6. prowadzenie spraw o wypłaty ze środków Funduszu Reprywatyzacji odszkodowań przyznanych orzeczeniami sądów lub decyzjami administracyjnymi;
  7. opracowywanie planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku funduszu celowego Fundusz Reprywatyzacji oraz sporządzanie sprawozdania z jego wykonania;
  8. przedstawianie na obligatoryjny wniosek departamentu właściwego w zakresie nadzoru właścicielskiego lub prywatyzacji w związku z planowaną sprzedażą akcji/ udziałów spółek Skarbu Państwa, opinii w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych, o których mowa w art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;
  9. prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczaniem finansowym wypłat rekompensat dla sfery budżetowej oraz emerytów i rencistów;
  10. prowadzenie spraw i koordynowanie wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090), w szczególności:
   1. tworzenie i prowadzenie rejestru centralnego  dla osób uprawnionych do rekompensat,
   2. współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wypłat rekompensat dla  uprawnionych,
   3. opracowywanie planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku funduszu celowego Fundusz Rekompensacyjny oraz sporządzanie sprawozdania z jego wykonania;
  11. wykonywanie czynności z zakresu kompetencji Ministra w stosunku do Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności monitorowanie realizacji zadań i gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka - Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 09.01.2017 Jacek Romanowicz
do góry