Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej

Dyrektor Anna Arcimowicz-Kołeczek
Zastępca dyrektora Marcin Izdebski, Aleksandra Juda
Adres email dripp@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 10
Fax /+48 22/ 695 87 09

 1. Departament wykonuje zadania określone w punkcie 1 i 3 wykazu zadań Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, wobec:
  1. spółek Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra odrębnym zarządzeniem;
  2. spółek z udziałem Skarbu Państwa wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka, o której mowa w punkcie powyżej.
 2. Departament wykonuje wobec spółek Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra zadania w zakresie  prowadzenia procesów restrukturyzacji, które mają  przygotować spółkę do prywatyzacji.
 3. Departament wykonuje zadania w zakresie pomocy publicznej i wsparcia niebędącego pomocą publiczną:
  1. określanie kierunków udzielania pomocy publicznej przez Ministra oraz sporządzanie rocznych sprawozdań w tym zakresie;
  2. prowadzenie i koordynacja działań Ministerstwa w zakresie postępowań przed Komisją Europejską w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi;
  3. koordynowanie i przygotowywanie stanowiska Ministerstwa wobec inicjatyw Komisji Europejskiej w obszarze pomocy publicznej;
  4. koordynowanie realizacji obowiązków wynikających z regulacji o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców;
  5. realizacja zadań związanych z udzielaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością o pomocy publicznej udzielanej przez Ministra, a w szczególności:
   1. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej przez Ministra,
   2. realizacja obowiązków wynikających z regulacji o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi  oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw,
   3. opiniowanie pod względem zgodności z przepisami o pomocy publicznej, w tym przepisami Unii Europejskiej, projektów aktów prawnych oraz  czynności prawnych dotyczących rozporządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w zakresie dokonania ich kwalifikacji do kategorii pomocy publicznej lub wsparcia nie stanowiącego pomocy, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca zawartego w odrębnym zarządzeniu Ministra albo Dyrektora Generalnego lub zaakceptowanego pod względem formalno-prawnym przez Departament Prawny albo Departament Prawno-Procesowy, zaakceptowanego przez Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w zakresie jego właściwości,
   4. przygotowywanie projektów umów o udzielenie pomocy na ratowanie lub restrukturyzację  lub projektów ich aneksów,
   5. opracowywanie i przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisji Europejskiej sprawozdania w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Ministra  oraz nadzorowane przez niego podmioty,
   6. badanie prawidłowości i efektywności wykorzystania pomocy publicznej udzielonej przez Ministra oraz realizacja postanowień umów o udzielenie pomocy publicznej w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty pomocy publicznej jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub przekazanej w oparciu o nieprawdziwe dane, w tym przygotowywanie stosownych oświadczeń w tym zakresie;   
  6. opracowywanie planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku funduszu celowego Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz sporządzanie sprawozdania z jego wykonania;
  7. realizacja zadań związanych z udzielaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielanego przedsiębiorcom przez Ministra, a w szczególności:
   1. rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną oraz koordynowanie i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi  MSP  w zakresie  udzielania wsparcia niebędącego pomocą publiczną,
   2. przygotowywanie projektów umów o udzielenie wsparcia  niebędącego pomocą publiczną lub projektów ich aneksów,
   3. badanie prawidłowości i efektywności wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielonego przez Ministra oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia w tym przygotowywanie stosownych oświadczeń w tym zakresie,
   4. wskazywanie propozycji rozstrzygnięć w przedmiocie modyfikacji wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną;
  8. prowadzenie rejestru przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej oraz  wsparcia niebędącego   pomocą publiczną  oraz rejestru przedsiębiorców, którym Minister udzielił pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną;
  9. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzieleniu pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie wydatkowania środków publicznych przekazanych przez Ministra.
 4. Departament zabezpiecza interes Skarbu Państwa na wszystkich etapach postępowania likwidacyjnego i postępowania upadłościowego wobec spółek  oraz przedsiębiorstw państwowych nadzorowanych przez Ministra, w tym nie prowadzących działalności, poprzez:
  1. wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych;
  2. nadzorowanie sprawnego przebiegu postępowań likwidacyjnych i monitorowanie przebiegu postępowań upadłościowych  do momentu ostatecznego wykreślenia spółek z Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. gromadzenie i aktualizację danych dotyczących procesu likwidacji lub upadłości przy wykorzystaniu ZSI,
  4. reagowanie na przypadki przewlekania postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,
  5. podejmowanie czynności likwidacyjnych  oraz zabezpieczanie interesu Skarbu Państwa na wszystkich etapach postępowania likwidacyjnego w przypadku nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami nie prowadzącymi  działalności lub przygotowywanie uzasadnienia pozostawania takich podmiotów w posiadaniu Skarbu Państwa.
 5. Departament rozpatruje wnioski o  uzupełnienie brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa.
 6. Departament przygotowuje decyzje odnośnie zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosków organów założycielskich przedsiębiorstw państwowych o likwidację z  przyczyn ekonomicznych  na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
 7. Departament zabezpiecza interesy Skarbu Państwa w działaniach zmierzających do reaktywowania spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r. oraz wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułu uczestnictwa w spółkach już reaktywowanych.
 8. Departament analizuje sytuację prawną i majątkową spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa nie prowadzących działalności gospodarczej, w celu wypracowania optymalnych sposobów działania w odniesieniu do tych podmiotów.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 24.11.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry