Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Przekształceń Własnościowych - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Przekształceń Własnościowych

Dyrektor Andrzej Leszczyński
Zastępca dyrektora Anna Miazek
Adres email dpw@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 22
Fax /+48 22/ 695 88 18

Zadania

 1. Departament wykonuje zadania w zakresie prywatyzacji:
  1. w zakresie prywatyzacji bezpośredniej:
   1. prowadzi procesy prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister  jest organem założycielskim,
   2. przygotowuje wystąpienia do Rady Ministrów o wydanie zezwolenia na prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych / jednostek badawczo-rozwojowych, które nie spełniają ustawowych kryteriów, wobec których funkcję organu założycielskiego/organu nadzoru wykonuje Minister,
   3. realizuje zadania związane z wyrażeniem zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa lub jednostki badawczo-rozwojowej na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
   4. realizuje zadania związane z wyrażeniem zgody na wniesienie przedsiębiorstwa do spółki na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
   5. przygotowuje projekty wystąpień do Rady Ministrów o wydanie zezwolenia na prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych, które nie spełniają ustawowych kryteriów, w procesach prywatyzacji realizowanych przez wojewodów;
  2. w zakresie prywatyzacji pośredniej:
   1. opracowuje projekty planów prywatyzacji oraz określa planowane przychody z prywatyzacji na kolejne lata,
   2. przedkłada właściwemu członkowi Kierownictwa Ministerstwa rekomendację rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu prywatyzacji,
   3. współdziała z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach zamówień publicznych przy prowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru doradcy prywatyzacyjnego oraz z komórką organizacyjną właściwą w sprawach związanych z odbiorem analiz przygotowanych przez doradcę,
   4. prowadzi czynności prywatyzacyjne w trybach przewidzianych ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przedkłada właściwemu członkowi Kierownictwa Ministerstwa rekomendację w zakresie podejmowanych czynności, w szczególności odnośnie wyboru nabywcy akcji/udziałów,
   5. przygotowuje projekty umów prywatyzacyjnych,
   6. wykonuje czynności mające na celu zawarcie umowy prywatyzacyjnej,
   7. przygotowuje zmiany warunków umów prywatyzacyjnych,
   8. obligatoryjnie występuje do Departamantu Mienia Skarbu Państwa o wyrażenie opinii w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych, o których mowa w art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
   9. obligatoryjnie występuje do Departamantu Mienia Skarbu Państwa o wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów, pozostałych po zakończeniu procesu nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów w poszczególnych spółkach.
 2. Departament rozpatruje i realizuje, wnioski organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego i wnioski organów wykonawczych związków jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.
 3. Departament realizuje zadania Ministra Skarbu Państwa wynikające z art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890), polegające na przekazywaniu części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółek.
 4. Departament prowadzi bazy danych dotyczące realizowanych projektów prywatyzacyjnych i komunalizacyjnych.
 5. Departament nadzoruje realizację zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych, umów komunalizacji i innych, z których wynikają zobowiązania mogące rodzić skutki finansowe dla Skarbu Państwa.
 6. Departament przekazuje do Departamentu Budżetu i Finansów informacje o wysokości kary umownej w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, w celu wystawienia wezwania do zapłaty, ujęcia w księgach rachunkowych i dalszego prowadzenia spraw windykacyjnych. Departament przygotowuje projekty oświadczeń Ministra o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania.
 7. Departament prowadzi rejestr zobowiązań pozacenowych, o których mowa w punkcie 5, oraz rejestr inwestorów niewykonujących tych zobowiązań.
 8. Departament wykonuje prawa i obowiązki wynikające z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i umów sprzedaży przedsiębiorstwa, zawartych w procesie likwidacji przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz w procesie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, w tym zwolnienie z obowiązku zapłaty opłat dodatkowych do wysokości 2/3 opłat przypadających do zapłaty w okresie pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywania umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa określonej w umowie o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i ceny określonej w umowie sprzedaży.
 9. Departament prowadzi sprawy związane z umowami przeniesienia własności przedsiębiorstwa, zawartymi w wyniku realizacji umów o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania w procesie prywatyzacji bezpośredniej lub w procesie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu prywatyzacji.
 10. Departament przygotowuje decyzje w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z prywatyzacji bezpośredniej.
 11. Departament wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego wobec spółek, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek:
  1. w stosunku do których prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, na podstawie odrębnych zarządzeń Ministra, wykonują Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Strategicznych oraz Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;
  2. które wchodzą w skład grup kapitałowych i w których Skarb Państwa posiada wyłącznie akcje lub udziały przeznaczone do udostępnienia pracownikom, a spółka dominująca w grupie nadzorowana jest przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Strategicznych oraz Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej - do czasu wygaśnięcia praw pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów.
  3. będących na etapie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub nie prowadzących działalności gospodarczej.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 06.04.2016 Piotr Krupa
do góry