Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Spółek Strategicznych - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Spółek Strategicznych

Dyrektor Paweł Kaczmarek
Zastępca dyrektora Radosław Barszcz
Adres email dss@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 16
Fax

Zadania

 1. Departament wykonuje zadania, o których mowa punkcie 1.5 - 1.8 oraz punktach 2 i 3 wykazu zadań Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra odrębnym zarządzeniem.
 2. Departament przygotowuje rozwiązania systemowe z obszaru nadzoru właścicielskiego nad podmiotami określonymi w punkcie 1, we współpracy z Departamentem Zarządzania Strategicznego i Rozwoju.
 3. Departament wykonuje działania służące koordynacji strategicznych projektów inwestycyjnych oraz kierunków rozwoju realizowanych przez nadzorowane podmioty, m.in. poprzez:
  1. analizowanie okoliczności rynkowych oraz potrzeb inwestycyjnych w sektorach, w których działają nadzorowane podmioty, z uwzględnieniem dokumentów opracowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju, tzn. opinie o projektach, zdarzeniach i zmianach, mogących mieć wpływ na prowadzoną politykę właścicielską lub interesy Skarbu Państwa, pod względem ekonomiczno-finansowym;
  2. opracowywanie rekomendacji na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa dotyczących oczekiwanych kierunków rozwoju oraz zakresów i terminów realizacji inwestycji w sektorach, w których działają nadzorowane podmioty;
  3. realizację działań służących harmonizacji strategii i planów działalności gospodarczej nadzorowanych podmiotów, w tym poprzez uwzględnienie w nich rekomendowanych  kierunków rozwoju oraz projektów inwestycyjnych;
  4. nadzór nad wdrażaniem przez nadzorowane podmioty rekomendowanych kierunków rozwoju;
  5. monitorowanie i analizowanie postępów w realizacji rekomendowanych projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
 4. Departament wykonuje zadania Ministra wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeostwa paostwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 932).
 5. Departament wykonuje zadania Ministra wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322 i 1830).
 6. Departament wykonuje zadania Ministra na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające w szczególności z:
  1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2015 r., poz. 827, 1224, 1830 i 2281);
  2. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 i 1485);
  3. ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2012 r. Nr 188, poz. 1571);
  4. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65);
  5. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322);
  6. ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1815, oraz z 2015 r. poz. 529 i 2281).

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 02.08.2016 Piotr Krupa
do góry