Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Nadzoru Właścicielskiego - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor Katarzyna Lewandowska
Zastępca dyrektora Grzegorz Kłoczko
Adres email dnw@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 92, 695 89 64
Fax /+48 22/ 695 94 10, 695 89 25

Zadania

 1. Departament wykonuje, zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie podziałem branż, spółek i przedsiębiorstw państwowych, zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego:
  1. nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim oraz wykonywanie innych czynności organu założycielskiego,
  2. kwalifikacja przedsiębiorstw państwowych do komercjalizacji,
  3. komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, w tym komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w celu komunalizacji, na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. wnoszenie przedsiębiorstw państwowych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
  5. wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem zadań, o których mowa w punkcie 11 wykazu zadań Departamentu Przekształceń Własnościowych i z zastrzeżeniem zadań, o których mowa w punktach 4 i 7, wykonywanych przez Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, w szczególności:
   1. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
   2. wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności spółek, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,
   3. monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek;
  6. bieżąca współpraca z przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych;
  7. przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych;
  8. opiniowanie, pod względem merytorycznym, wniosków o udzielenie pomocy publicznej oraz wniosków o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną składanych przez nadzorowane podmioty.
 2. Zadania, o których mowa w punkcie 1, obejmują również spółki z udziałem Skarbu Państwa wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka, o której mowa w punkcie 1.
 3. Departament prowadzi bazy danych dotyczące nadzorowanych przedsiębiorstw i spółek oraz sporządza informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów według zasad określonych odrębnymi zarządzeniami Ministra.
 4. Departament realizuje zadania związane z przekształceniami w spółkę kapitałową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda.
 5. Departament prowadzi działania zmierzające do utworzenia spółki handlowej lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa,
 6. Departament wykonuje zadania Ministra dotyczące fundacji, w których Minister jest fundatorem, współfundatorem lub wykonuje funkcje ministra właściwego.
 7. Departament wykonuje zadania z zakresu:
  1. koordynacji pracy administratorów merytorycznych departamentów właściwych do spraw nadzoru właścicielskiego oraz prywatyzacji oraz współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego przy merytorycznym opracowywaniu założeń do modyfikacji, testowaniu i odbiorze wykonanych modyfikacji ZSI w zakresie monitorowania i rejestrowania procesów nadzoru i prywatyzacji;
  2. opracowywania projektów  i  koordynacji prac  związanych z budową baz danych, przechowywaniem,  przetwarzaniem i udostępnianiem  danych, w  tym współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie zbierania, wymiany i aktualizacji informacji oraz ich przechowywania w centralnej bazie Ministerstwa;
  3. przygotowywania i przekazywania na podstawie danych z ZSI zbiorczych informacji statystycznych o podmiotach nadzorowanych przez MSP na wniosek odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa;
  4. publikacji na stronie internetowej Ministerstwa ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości lub innych aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki pozostające w nadzorze Ministra oraz przez ich spółki zależne, we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 01.08.2016 Piotr Krupa
do góry