Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju

Dyrektor
Zastępca dyrektora Paweł Calski - koordynujący pracę departamentu
Adres email dzsr@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 14
Fax /+48 22/ 695 88 76

Zadania

 1. Departament pełni wiodącą rolę w zakresie przygotowywania rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności poprzez opracowywanie:
  1. projektów założeń i zasad polityki właścicielskiej, w tym zasad prowadzenia nadzoru oraz polityki doboru kandydatów do organów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa;
  2. dobrych praktyk dotyczących wybranych obszarów ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym założeń polityki dywidendowej;
  3. stanowisk Ministra Skarbu Państwa wobec określonych obszarów nadzoru właścicielskiego.
 2. Departament opracowuje, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, strategiczne plany działań w zakresie prowadzonej polityki właścicielskiej, w tym w obszarze nadzoru, przekształceń własnościowych oraz prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.
 3. Departament pozyskuje, gromadzi i przetwarza informacje oraz przygotowuje materiały niezbędne do prowadzenia przez Kierownictwo Ministerstwa polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, a w szczególności dokonuje analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa.
 4. Departament koordynuje w Ministerstwie czynności związane z udzielaniem wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach.
 5. Departament przygotowuje, pod względem ekonomiczno-finansowym, opinie o projektach, zdarzeniach i zmianach, mogących mieć wpływ na prowadzoną politykę właścicielską lub interesy Skarbu Państwa.
 6. Departament pełni wiodącą rolę w zakresie inicjowania projektów prorozwojowych, realizowanych w kooperacji z podmiotami z udziałem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem promowania i rozwijania współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym.
 7. Departament opracowuje roczny Plan działalności Ministra Skarbu Państwa dla działu administracji rządowej – Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). oraz sprawozdanie z jego realizacji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami podległymi.
 8. Departament, w zakresie prowadzonych w Ministerstwie przekształceń własnościowych:
  1. opracowuje we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi projekty:
   1. kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz rocznych i wieloletnich planów prywatyzacji,
   2. sprawozdań z realizacji planów prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
   3. oceny przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
   4. wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa;
  2. monitoruje realizację przebiegu procesów przekształceń własnościowych oraz nadzoruje proces raportowania przez właściwe komórki organizacyjne stanu realizacji poszczególnych projektów;
  3. przedkłada właściwemu członkowi Kierownictwa okresowe raporty dotyczące realizowanych procesów przekształceń własnościowych;
  4. uczestniczy w przygotowywaniu rozwiązań systemowych z obszaru usprawniania procesów prywatyzacji we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
 9. Departament pozyskuje, gromadzi i przetwarza informacje dotyczące procesów przekształceń własnościowych oraz sporządza okresowe informacje o:
  1. przekształceniach i prywatyzacji w sektorze państwowym;
  2. przekształceniach i prywatyzacji w sektorze komunalnym;
  3. realizacji polityki dywidendowej Skarbu Państwa.
 10. Departament dokonuje analiz:
  1. procesów przekształceń własnościowych i ich ekonomicznych skutków;
  2. wybranych procesów i zjawisk gospodarczych związanych z przekształceniami własnościowymi.
 11. Departament opracowuje okresowe i doraźne informacje o kondycji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych przez Ministerstwo podmiotów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi.
 12. Departament redaguje i wydaje okresowe opracowania:
  1. „Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji”;
  2. „Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego”;
  3. informacje o ilościowym przebiegu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych.
 13. Departament wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przychodów z prywatyzacji i dochodów z tytułu dywidend wynikające z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie danych uzyskanych z właściwych komórek organizacyjnych.
 14. Departament współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przekazywania informacji dotyczących nadzoru właścicielskiego  i prywatyzacji.
 15. Departament współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności ośrodkami badania opinii publicznej, w celu pozyskania informacji do sporządzania sprawozdań i analiz.
 16. Departament realizuje zadania dotyczące ocen skutków regulacji w zakresie:
  1. opracowywania społecznych i gospodarczych aspektów oceny skutków regulacji;
  2. oceny we współpracy z komórką wiodącą przewidywanych skutków projektowanych dokumentów rządowych MSP.
 17. Departament koordynuje czynności związane z procesem dokonywania i odbioru analiz przedprywatyzacyjnych, w szczególności:
  1. opiniuje projekty umów i projekty zmian umów, których przedmiotem jest wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych i świadczenie zleconych prac w procesie prywatyzacji;
  2. opracowuje standardy wykonywania, odbioru i wykorzystywania analiz przedprywatyzacyjnych w procesie prywatyzacji.
 18. Departament opiniuje, pod względem ekonomiczno-finansowym, analizy w procesach:
  1. podziału lub łączenia spółek;
  2. umorzenia akcji/udziałów;
  3. wnoszenia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa;
  4. prywatyzacji bezpośredniej w trybie art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978), w przypadku gdy organem założycielskim jest Minister.
 19. Departament koordynuje czynności dotyczące odbioru analiz w procesach wnoszenia przedsiębiorstw państwowych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na podstawie art. 20b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
 20. Departament opiniuje pod względem ekonomiczno-finansowym wnioski o udzielenie pomocy publicznej oraz wnioski o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 17.01.2017 Jacek Romanowicz
do góry