Ministerstwo Skarbu Państwa Anna Mańk - Likwidator Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji, Dyrektor Generalny - Kierownictwo -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Kierownictwo

Anna Mańk - Likwidator Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji, Dyrektor Generalny

  • Anna Mańk
    Anna Mańk

Kompetencje

1. Wykonywanie kompetencji kierownika jednostki, tj. Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji.

2. Dokonanie czynności niezbędnych do likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.

3. Możliwość wnioskowania o uruchomienie rezerwy celowej utworzonej w budżecie państwa na rok 2017.

4. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników likwidowanego urzędu.

5. Egzekwowanie od pracowników komórek organizacyjnych likwidowanego ministerstwa niezbędnych informacji, materiałów i opracowań oraz  zlecanie im sporządzania dokumentów, potrzebnych do przeprowadzenia procesu likwidacji urzędu.

6. Sporządzenie (w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów) szczegółowego harmonogramu likwidacji.

7. Oszacowanie kosztów likwidacji ministerstwa.

8. Dokonanie inwentaryzacji składników majątkowych i niemajątkowych urzędu.

9. Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem i zarządzaniem budynkiem Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji.

10. Przekazanie składników mienia ruchomego urzędu do właściwych jednostek organizacyjnych.

11. Zawnioskowanie o utworzenie, a następnie – zamknięcie rachunków bankowych urzędu.

12. Sporządzenie sprawozdań, informacji, dokumentów, do których zobowiązane było Ministerstwo Skarbu Państwa (w tym – opracowanie projektu sprawozdania dla Komisji Sejmowej z wykonania budżetu za 2016r. likwidowanego urzędu).

13. Przekazanie właściwym organom sektora finansów publicznych środków pieniężnych pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych.

14. Przekazanie do odpowiednich organów, które przejęły zadania i kompetencje Ministerstwa Skarbu Państwa (zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym):

- dokumentacji i spraw prowadzonych w likwidowanym urzędzie;

- dokumentacji po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych, wobec których kompetencje organu założycielskiego wykonywał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;

- środków pieniężnych, zdeponowanych na rachunku depozytowym, a także papierów wartościowych, stanowiących zabezpieczenie należności Skarbu Państwa;

- innych informacji i dokumentów niezbędnych do dalszego wykonywania zadań wykonywanych wcześniej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

15. Dokonanie niezbędnych czynności umożliwiających wykonywanie przez właściwe organy autorskich praw majątkowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Systemu Informatycznego Rejestrów .

16. Przekazanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

17. Dokonanie niezbędnych czynności inwentaryzacyjnych urzędu.

18. Dokonanie operacji finansowych, związanych z zakończeniem roku budżetowego 2016 przez Ministerstwo Skarbu Państwa w okresie przejściowym.

19. Dokonanie zamknięcia ksiąg rachunkowych urzędu.

20. Sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji.

21. Sporządzenie dla Prezesa Rady Ministrów sprawozdania końcowego z zakończenia procesu likwidacji.

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 03.12.2015 , 27.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry