Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Miłocinie

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godzinie 12.00.

 

program prywatyzacji

 

 


MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU PUBLICZNEGO
NA NABYCIE AKCJI

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, działając w imieniu Skarbu Państwa, zwany dalej „Zbywcą”, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264 z późn. zm.), zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w pisemnym przetargu publicznym, zwanym dalej „Przetargiem”, na nabycie akcji Spółki:

Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Miłocinie
zwanej dalej „Spółką”

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszego przetargu Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych osób do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

I. INFORMACJE OGÓLNE


1. Firma i adres spółki:
Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A.
Adres: Miłocin 181, 36-062 Zaczernie, tel. (17) 850-93-6280-959, fax. (17) 850-93-61, www.rzgraf.com.pl; rzg@rzgraf.com.pl; KRS: 0000011274.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność poligraficzna i wydawnicza.

2. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest 595.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych, stanowiących 16,01 % kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 5,80 (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt groszy) każda;
105.000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji, zgodnie art. 36 ust. 1 Ustawy zostało zarezerwowanych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników Spółki.

3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zbywcy.

4. W Przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie.

5. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 4,25 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia pięć groszy).

6. Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 126.437,50 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na konto nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007 Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie w terminie do dnia otwarcia ofert.

7. Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za akcje przelewem na konto Zbywcy, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji.

II. MIEJSCE, TERMIN ORAZ WARUNKI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ DO PRZETARGU


1. Przed przystąpieniem do Przetargu Oferent ma obowiązek zapoznać się ze Szczegółowymi warunkami przetargu publicznego na nabycie akcji Spółki, Memorandum informacyjnym o Spółce i wzorem Umowy sprzedaży akcji Spółki. Dokumenty te udostępnione będą zainteresowanym podmiotom odpłatnie w cenie 100 zł (słownie: sto złotych), płatne w kasie Ministerstwa Skarbu Państwa, Wydział Księgowości i Rachuby Płac, pokój nr 372, w godz. 12.00 – 14.00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008.

W celu uzyskania ww. dokumentów należy:

  • zgłosić się do Ministerstwa Skarbu Państwa Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, pok. 668 w dniach roboczych: od dnia 21.07.2010 r. do dnia 19.08.2010 r., w godz. 12.00 – 14.00,
  • przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna – okazać dowód tożsamości,
  • podpisać dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli zainteresowanych podmiotów.

Osobą odpowiedzialną za udostępnienie powyższych dokumentów jest: Pani Agata Falba, pok. 668, tel. (22) 695 84 00.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom Przetargu oraz o szczegółowych warunkach jakie powinna spełniać składana oferta nabycia akcji Spółki zawarte są w udostępnianych oferentom Szczegółowych warunkach przetargu publicznego na nabycie akcji Spółki, na zasadach określonych w pkt. II Zaproszenia.

2. Zbywca zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez oferentów, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 Rozporządzenia.

IV. ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA PRZETARGU

1. Miejsce, tryb i forma oraz termin złożenia oferty:
Pisemną ofertę nabycia akcji Spółki należy złożyć osobiście, przesłać przesyłką poleconą bądź pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Przetarg -
oferta zakupu akcji Spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Miłocinie –
nie otwierać”

oraz oznaczeniem oferenta na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, pokój nr 601, w godzinach 8.15–16.15.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godzinie 12.00.


3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godzinie 12.30, w pokoju nr 604, w siedzibie Zbywcy.

4. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty otwarcia ofert.

5. Kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane akcje.

6. O wyniku Przetargu Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

7. Warunki formalne, których spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty pod względem merytorycznym:

  • rozpatrywane będą oferty złożone tylko przez tych Oferentów, którzy podpisali Zobowiązanie do zachowania poufności i odebrali udostępniane dokumenty, o których mowa w pkt II Zaproszenia.
  • oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zbywca stawia przed Oferentami, określonymi w Zaproszeniu oraz w Szczegółowych warunkach przetargu publicznego na nabycie akcji Spółki.

V. MAKSYMALNY OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili powiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 180 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VI. ZWROT WADIUM

Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji Spółki. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert oraz gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

VII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI
1. Z oferentem, który wygrał Przetarg umowa sprzedaży akcji Spółki zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze, z zastrzeżeniem, że oferentem, który wygrał Przetarg, ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców lub decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie akcji Spółki, umowa sprzedaży akcji Spółki zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez oferenta o otrzymaniu powyższej/ych decyzji.

2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, Zbywca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Zbywca ma prawo bez podania przyczyn:

  • odstąpić od przeprowadzenia Przetargu,
  • przedłużyć termin do składania ofert.

Odrzuceniu podlega oferta, która:

  • zostanie złożona po terminie,
  • nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Zaproszeniu.
Data publikacji : 21.07.2010

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Monika Groszkowska
Autor dokumentu : Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II

Statystyka strony: 1021 wizyt