Ministerstwo Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa wskazał swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej TVP i Polskiego Radia - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Minister Skarbu Państwa wskazał swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej TVP i Polskiego Radia

Reprezentantami MSP zostały osoby zgłoszone przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do rady nadzorczej TVP S.A.  wskazana została prof. dr hab. Ewa Nowińska, natomiast do Polskiego Radia S.A. prof. dr hab. Ryszard Markiewicz.

W związku z zakończeniem obrad Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy TVP S.A. (z 3 lipca br.) oraz Polskiego Radia S.A. (z 10 lipca br.), wygasły mandaty członków ich Rad Nadzorczych. Zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa z 14 lipca br., został zmieniony sposób wyboru przedstawicieli MSP do Rad Nadzorczych mediów publicznych, w związku z czym wcześniej otwarte konkursy do obu rad zostały zakończone bez rozstrzygnięcia.

13 lipca br., Minister Skarbu Państwa zwrócił się do przedstawicieli 19 środowisk twórczych o wskazanie kandydatów na reprezentanta MSP w Radach Nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz 17 regionalnych rozgłośni. Odpowiedzi udzieliło 8 z nich. Dodatkowo swoje rekomendacje przedstawiły także: Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta oraz Stowarzyszenie Autorów Polskich.

Do Rady Nadzorczej TVP S.A. zgłoszono w sumie 19 kandydatów, z których 13 osób spełnia warunki formalne, niezbędne do powołania do Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Do Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. zgłoszono w sumie 11 kandydatów, z których 9 osób spełnia ww. warunki formalne. Ponadto zgłoszono 17 osób bez wskazania spółki, z których jedynie 4 osoby spełniają warunki formalne.

Minister Skarbu Państwa wskazał osoby zgłoszone przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich:

 • do Rady Nadzorczej TVP S.A.
  Panią prof. dr hab. Ewę Nowińską – prawnik, prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania i Reklamy, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka 220 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych, min.: prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji.
 • do Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
  Pana prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza – Dyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, kierownik Katedry Prawa Autorskiego w Instytucie. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Autor wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa internetowego.

Wskazane osoby reprezentują renomowany Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Będąc prawnikami oraz specjalistami w dziedzinie mediów i prawa informacyjnego gwarantują profesjonalizm i niezbędną wiedzę specjalistyczną, a dzięki formie wyboru gwarantują obiektywizm i apolityczność. MSP jest przekonane, że nowowybrani reprezentanci rad będą się ze sobą skutecznie komunikować oraz zapewnią dobrą współprace z resortem. Przełoży się to bezpośrednio na przepływ informacji oraz jednolity standard wykonywania funkcji członka rady nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa.

Informacja dotycząca reprezentantów MSP w regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia zostanie przekazana po przeanalizowaniu pozostałych kandydatur. Jednocześnie warty jest zaznaczania fakt, że KRRiT nie przedstawił jeszcze swoich kandydatów.


Przyjęte wspólnie, przez Ministra Skarbu Państwa oraz reprezentantów, zasady dla Członków Rad Nadzorczych Telewizji i Radiofonii Publicznej reprezentujących Ministra Skarbu Państwa:

 • Reprezentant Skarbu Państwa obiektywnie i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki opierając się na Kodeksie Spółek Handlowych i Ustawie o Radiofonii i Telewizji.
 • Reprezentant Skarbu Państwa nie powinien angażować się w żadne spory o charakterze politycznym i partyjnym dotyczące telewizji i radiofonii.
 • Reprezentant Skarbu Państwa reprezentuje w Radzie Nadzorczej Ministra Skarbu Państwa, a nie środowisko twórcze czy polityczne i powinien, w ramach sprawowanego nadzoru, uwzględniać politykę właścicielską prowadzoną w stosunku do Spółki przez Skarb Państwa.
 • Zalecane jest, aby wszelkie decyzje istotne z punktu widzenia spółki, w tym personalne i majątkowe podejmowane przez reprezentanta Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej były wcześniej uzgodnione z Ministrem Skarbu Państwa.
 • Reprezentant Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej kieruje się interesem Skarbu Państwa i spółki.
 • Podstawowym kryterium podejmowania decyzji przez Członka Rady Nadzorczej, który reprezentuje Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). powinno być własne doświadczenie, wiedza i najlepiej rozumiany interes publiczny.
 • Reprezentant Skarbu Państwa kwartalnie składa pisemne wyjaśnienia o sytuacji finansowej i organizacyjnej spółki na podstawie materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki.
 • W przypadku dostrzeżenia konieczności pogłębionej analizy wybranych obszarów działalności Spółki, reprezentant Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Spółki powinien zgłaszać wniosek o przeprowadzenie audytu w przedmiotowym zakresie (w szczególności w obszarze ekonomiczno-finansowym funkcjonowania Spółki).
 • Reprezentant Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej powinien niezwłocznie powiadomić Ministra Skarbu Państwa o zjawiskach niekorzystnych i zagrożeniach mających wpływ na funkcjonowanie Spółki.
 • W ramach posiadanych kompetencji, reprezentant Skarbu Państwa powinien dołożyć wszelkiej staranności w obsadzaniu stanowisk kierowniczych w Spółce. Dotyczy to niepowoływania na stanowiska kierownicze osób o dwuznacznej reputacji czy też zbyt jednoznacznie kojarzonych politycznie, które negatywnie wpływałyby na wizerunek publiczny Spółki.
 • W przypadku stwierdzenia nie możliwości sprawowania nadzoru w granicach określonych powyżej, członek Rady Nadzorczej powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Ministra Skarbu Państwa i złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

 

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Koszewski
Autor: Maciej Wewiór
Rzecznik Prasowy
Ostatnia zmiana: 17.08.2009 Piotr Koszewski
do góry