Ministerstwo Skarbu Państwa Prezydent podpisał ustawy dotyczące reformy zarządzania mieniem państwowym i likwidacji MSP - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydent podpisał ustawy dotyczące reformy zarządzania mieniem państwowym i likwidacji MSP

 • Prezydent podpisał ustawy
  Prezydent podpisał ustawy

28 grudnia 2016r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

- Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa stanowi realizację zapowiedzi przedwyborczych. Zapowiedź ta została również potwierdzona w Uchwale nr 90/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa, podjętej przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa – powiedział minister Henryk Kowalczyk – członek Rady Ministrów, zastępujący Ministra Skarbu Państwa.

Ustawy, które zostały uchwalone przez  Sejm 16 grudnia 2016r., określają zasady zarządzania mieniem państwowym, w związku z planowaną likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa.

Obie ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., uchylając w ten sposób ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o zarządzeniu mieniem państwowym:

 • uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów;
 • Prezes Rady Ministrów będzie pełnił rolę koordynatora polityki właścicielskiej;
 • utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
 • Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Po trzech członków Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa mają powoływać i odwoływać: Prezes Rady Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki i minister właściwy ds. energii;
 • podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa;
 • precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego;
 • zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych;
 • wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi prezesa Rady Ministrów.

Ustawa o zarządzeniu mieniem państwowym jest wyrazem realizacji Uchwały nr 90/2016 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa (podjętej przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa), która upoważniła Ministra Skarbu Państwa do opracowania projektu oraz podjęcia i przeprowadzenia prac nad reformą zarządzania mieniem Skarbu Państwa i ochrony interesów Skarbu Państwa.

Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

 • likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa - ustawa zawiera przepisy związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją, a także regulacje dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania.
 • zniesienie działu Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). oraz konsekwentnie – wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
 • przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. W rozporządzeniu Rada Ministrów będzie mogła upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień;
 • korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – ustawa zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa;
 • zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

 

W świetle przedmiotowych Ustaw – Ministerstwo Skarbu Państwa przechodzi w stan likwidacji z dniem 1 stycznia 2017r.

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Wydziała Prasowy
Ostatnia zmiana: 30.12.2016 30.12.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry