Ministerstwo Skarbu Państwa Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez Prezydenta RP - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez Prezydenta RP

 • Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez Prezydenta RP
  Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez Prezydenta RP

21 grudnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem uchwalonej ustawy jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce znoszonej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Nowo utworzona instytucja z dniem 1 stycznia 2017 r. przejmuje zadania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Równocześnie ustawa stanowi, iż państwową jednostkę organizacyjną Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przekształca się w Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działania Prokuratorii Generalnej jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.

Ustawa wskazuje, że Prokuratoria Generalna strzeże praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa. Rozstrzyga tym samym, że właściwość Prokuratorii Generalnej nie wyczerpuje się na procesowej ochronie mienia państwowego należącego albo nienależącego do Skarbu Państwa, lecz obejmuje również czynności nieprocesowe albo procesowe dotyczące praw i interesów niemajątkowych.

Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zastępowała państwo polskie (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), a także określone w ustawie państwowe osoby prawne, osoby z udziałem Skarbu Państwa i osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria zapewni tym osobom i podmiotom dostęp do fachowej pomocy prawnej. Rozwiązanie to ograniczy koszty oraz podniesie jakość ochrony prawnej;
 • stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i prawnego dla prezesa Rady Ministrów. Prokuratoria będzie opracowywała dla szefa rządu stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski;
 • wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;
 • zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, w zakresie negocjacji i mediacji;
 • stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 • stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów kompetencyjnych, dotyczących reprezentacji procesowej Skarbu Państwa;
 • stworzenie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie państwowych osób prawnych, osób z udziałem Skarbu Państwa i osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych.

 

Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji (dotyczących m. in. zastępstwa osób prawnych przez Prokuratorię Generalną, organizacji sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej czy wydawania przez Prokuratorię Generalną opinii prawnych o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych i umów o doradztwo prawne),  które wchodzą w życie    z dniem 1 lipca 2017 r. Z dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy traci moc ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Wydział Prasowy
Ostatnia zmiana: 22.12.2016 22.12.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry