Ministerstwo Skarbu Państwa Trzy ustawy ważne dla MSP przyjęte przez Sejm - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Trzy ustawy ważne dla MSP przyjęte przez Sejm

 • Trzy ustawy ważne dla MSP przyjęte przez Sejm
  Trzy ustawy ważne dla MSP przyjęte przez Sejm

Sejm uchwalił Ustawę o zarządzeniu mieniem państwowym, ustawę o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dwie z ustaw przyjętych przez Sejm określają zasady zarządzania mieniem państwowym, w związku z planowaną likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa.

Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o zarządzeniu mieniem państwowym:

 • uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów,
 • Prezes Rady Ministrów będzie pełnił rolę koordynatora polityki właścicielskiej,
 • utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
 • Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Po trzech członków Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa mają powoływać i odwoływać: Prezes Rady Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki i minister właściwy ds. energii
 • podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa;
 • precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego;
 • zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych;
 • wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi prezesa Rady Ministrów.

Jednym z najważniejszych efektów wprowadzonych zmian będzie długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

 • likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa - ustawa zawiera przepisy związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją, a także regulacje dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania.
 • Według ostrożnych szacunków likwidacja MSP przyniesie 100 mln zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań.
 • zniesienie działu Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). oraz konsekwentnie – wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
 • przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. W rozporządzeniu Rada Ministrów będzie mogła upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień;
 • korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – ustawa zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa;
 • zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

 

Sejm przyjął także Ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która rozszerza kompetencje i wzmacnia rolę tej instytucji.

Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zastępowała polskie państwo (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), a także określone w ustawie państwowe osoby prawne, osoby z udziałem Skarbu Państwa i osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.
 • Prokuratoria zapewni tym osobom i podmiotom dostęp do fachowej pomocy prawnej. Rozwiązanie to ograniczy koszty oraz podniesie jakość ochrony prawnej;
 • stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i prawnego dla prezesa Rady Ministrów. Prokuratoria będzie opracowywała dla szefa rządu stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski;
 • wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;
 • zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, w zakresie negocjacji i mediacji;
 • stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 • stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów kompetencyjnych, dotyczących reprezentacji procesowej Skarbu Państwa;
 • stworzenie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie państwowych osób prawnych, osób z udziałem Skarbu Państwa i osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych.

   

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor:
Ostatnia zmiana: 21.12.2016 22.12.2016 Jacek Romanowicz
do góry